top of page

SPÓŁKA

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

 

EKOPARK S.A. powstało w dniu 10.12.2014 r. z przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej. Akt Notarialny, repertorium A nr 8767/2014 sporządził Notariusz Ignacy Olszewski. Zawiązanie spółki akcyjnej, objęcie akcji oraz przyjęcie statutu nastąpiło w dniu 10.12.2014 r. na podstawie aktu notarialnego, repertorium A nr 8771/2014, który sporządził Notariusz Ignacy Olszewski.

EKOPARK S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.12.2014 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000537011.

I kwartał 2013
Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej specjalizującej się w odnawialnych źródłach energii.

 

II kwartał 2013
Rozpoczęcia działalności produkcyjnej kolektorów słonecznych i króćców stalowych.

 

I kwartał 2014
Rozbudowa zaplecza logistycznego, rozwój kadry oraz przemodelowanie struktury organizacyjnej firmy.

 

IV kwartał 2014
Zmiana formy prawnej Spółki w spółkę akcyjna.

 

I kwartał 2015
Otwarcie punktu promocyjnego odnawialnych źródeł energii w Centrum Handlowym Bielawy Toruń.  Przeniesienie głównej siedziby spółki do Warszawy na Aleje Jerozolimskie.

 

IV kwartał 2015
Uruchomienie drugiego działu przedsiębiorstwa. Utworzenie pierwszej profesjonalnej brygady wyburzeniowej.

 

I kwartał 2016
Dalsza ekspansja na rynku rozbiórek. Zakup pojazdów, elektronarzędzi oraz nowoczesnego robota wyburzeniowego.

 

II kwartał 2016
Rozbudowa centrum logistycznego Spółki. Budowa dwóch hal magazynowych o pow. 1000 mkw.

 

IV kwartał 2016
Pozyskanie nowego udziałowca w postaci firmy Misfato Holdings Ltd. Powiększenie parku maszynowego, zakup m.in. samochodów ciężarowych, koperek, ładowarek i sprężarek.  Emisja 782.500 akcji serii B

 

I kwartał 2017
Uruchomienie własnego warsztatu samochodowego oraz serwisu elektronarzędzi.  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.

 

II kwartał 2017
Pierwsze realizacje wyburzeniowo – rozbiórkowe dla zagranicznych kontrahentów.

 

III kwartał 2017
Emisja 849.500 akcji serii C

 

IV kwartał 2017
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w KRS. Zamiana 1.565.000 akcji serii A, 782.500 akcji serii B oraz 849.500 akcji serii C, w ten sposób, że  • 1.465.000 dotychczasowych akcji na okaziciela serii A, staje się 1.465.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję, Strona | 49 • 100.000 dotychczasowych akcji serii A, oraz wszystkie dotychczasowe akcje serii B oraz serii C, stają się 1.732.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.  Emisja 200.000 akcji zwykłych serii C oraz 700.000 akcji serii D.

 

I kwartał 2018
Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki). Wartość umowy ponad 11 mln PLN.  Udział w programie „Wyburzacze” realizowanym przez telewizję TVN Turbo.

 

II kwartał 2018
Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Wartość umowy 1,65 mln PLN.  Rejestracja zmian w kapitale zakładowym spółki dokonanych w IV kwartale 2017 r.

 

III kwartał 2018
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i D.

 

IV kwartał 2018
Debiut giełdowy na rynku NewConnect

 

I kwartał 2019
Zawarcie umowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju o dofinansowanie na budowę „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK” – projekt wart 13.530.000,00 zł

 

III kwartał 2019
Pomyślne zakończenie kontraktów: – Wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki). Wartość umowy ponad 11 mln PLN, – Wykonanie robót budowlanych z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Wartość umowy 1,65 mln PLN.

 

I kwartał 2020
Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) o dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych” – projekt wart 1.286.088,00 zł.

 

IV kwartał 2020
Pozyskanie do Spółki strategicznych Inwestorów od lat związanych z rynkiem nowych technologii, którzy posiadają doświadczenie i relacje w segmentach kluczowych dla planów rozwojowych Spółki.

 

I kwartał 2021
Złożenie 3-ech wniosków o dotację w programie Horyzont 2020 Badania i Rozwój na łączną kwotę: 37,2 mln Euro służących rozwijaniu, promowaniu i komercjalizacji autorskiego produktu – ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych.
 

Historia działalność EKOPARK S.A. na rynku Odnawialnych Źródeł Energii sięga 2013 r. W tym okresie Emitent zbudował kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz relacje z kluczowymi klientami. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest prowadzenie działalności związanej z produkcją Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych, pracami badawczo – rozwojowymi oraz montażem Odnawialnych Źródeł Energii (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne).

Działalność Spółki dzieli się na trzy główne kategorie:

  • Inteligentny Terminal Komunikacyjny (ITK POINT) – produkcja przełomowego na rynku Polskim i Europejskim nowoczesnego, autonomicznego przystanku, stanowiącego jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych.

  • Prace badawczo-rozwojowe – działalność w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego polegająca na opracowaniu, doskonaleniu, walidacji, wdrażaniu i komercjalizacji innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE.

  • Montaż Odnawialnych Źródeł Energii – podstawowy zakres, z którego wywodzi się Spółka – montaże oraz serwisy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

 

Począwszy od 2021 roku Spółka trwale odstąpiła od poprzedniego modelu działalności ściśle powiązanego z budownictwem i wyburzeniami. Zarząd zakłada całkowite skupienie mocy przerobowych Spółki w obszarze nowoczesnych technologii powiązanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Zarząd deklaruje, że działalność Spółki skoncentrowana jest wokół poniższych zakresów następująco:

 

  • Inteligentny Terminal Komunikacyjny (ITK POINT) – 45% zasobów

  • Prace badawczo-rozwojowe – 35% zasobów

  • Montaż Odnawialnych Źródeł Energii –20% zasobów

Zamiarem Spółki jest rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych. EKOPARK S.A. planuje poszerzenie skali działalności poprzez dotarcie na rynki zagraniczne głównie rynek niemiecki, na którym spółka do tej pory nie była aktywna. Deficyt siły roboczej w Niemczech stworzył spółce możliwości podjęcia pracy poza granicami kraju. Kontrahenci krajowi posiadający oddziały w Niemczech zaczęli zwracać się do Spółki z propozycją współpracy po stronie niemieckiej. Wobec powyższego spółka zaczęła wzmacniać kontakty i promować swoją markę poza granicami Polski jednocześnie dostrzegając możliwości rozwojowe na rynku niemieckim.

W SKŁAD ZARZĄDU EMITENTA WCHODZI:

ROBERT OLEJNIK – PREZES ZARZĄDU

RAFAŁ OLEJNIK – WICEPREZES ZARZĄDU

​​

W SKŁAD RADY NADZORCZEJ EMITENTA WCHODZĄ:

 

Tomasz Mazurkiewicz

Grzegorz Majewski

Tomasz Schmidt

Paweł Grabowski

Piotr Grad

 

DODATKOWE INFORMACJE O CZŁONKACH RADY NADZORCZEJ ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH:
0000125125_202009290000129458.PDF
0000125124_202009290000129458.PDF
0000125123_202009290000129458.PDF
0000125122_202009290000129458.PDF
0000125121_202009290000129458.PDF
ROZWÓJ INTELIGENTNEGO TERMINALU KOMUNIKACYJNEGO (ITK POINT)

Strategia rozwoju Emitenta zakłada zbudowanie pozycji Europejskiego pioniera w zakresie modernizacji infrastruktury miast. Spółka zamierza zdominować rynek nowoczesnych technologii poprzez wdrożenie produktu idealnie wpisującego się w strategię Smart-City. Inteligentny Terminal Komunikacyjny to nowoczesny, autonomiczny przystanek, stanowiący jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych.Spółka rozwija współpracę z dostawcami poszczególnych rozwiązań jak również rozwija model atrakcyjnej sprzedaży, który pozwoli na szybkie osiągnięcie 100% mocy produkcyjnych w budowanie wielomiesięcznego portfolio zamówień z całej Europy.

ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Spółka w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego zamierza opracowywać, doskonalić, wdrażać i komercjalizować innowacyjne sposoby na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE. Zarząd zakłada wyniki prac badawczo-rozwojowych na poziomie przełomowym w przeciągu kilku najbliższych lat. Niezależenie od powyższego, Spółka zamierza rozwijać zakres prowadzonych działań w Centrum Badawczo-Rozwojowym poprzez udział w nowych projektach, nowych programach i przedsięwzięciach. Zarząd zakłada zbudowanie marki Centrum Badawczo-Rozwojowego EKOPARK jako uznanego eksperta w dziedzinie nowoczesnych technologii.

WZMOCNIENIE FINANSOWE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W POZOSTAŁYCH ZAKRESACH

Zarząd pozyskał kapitał finansowy oraz osobowy poprzez dokonane emisje akcji i zamierza zasadniczo umocnić pozycję Spółki w pozostałych zakresach działalności zapewniając jej stabilny rozwój w najbliższych latach. Realizacji tego celu służyć będzie rozbudowa jej wolumenu o sprzedaż Odnawialnych Źródeł Energii – fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Spółka ponadto przygotowuje się do współpracy z jednostkami Straży Pożarnej w zakresie szkoleń dotyczących gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznych.

Kancelaria CSW

ul. Orzycka 6 lok. 1B, 61-707 Poznań
mail: kancelaria@kancelaria-csw.pl
tel. 22 495 76 49

DM BDM

ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812-84-40
fax. 33 812-84-42

logo_NEW_CONNECT.png
bottom of page