top of page

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Polityka prywatności i polityka cookies dotycząca serwisu internetowego eko-park.org oraz aplikacji PIM - Polskie Inteligentne Miasto

 

§1. Postanowienia ogólne

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej eko-park.org (zwanej dalej „stroną internetową”) oraz powiązanej z nią aplikacji (zwaną dalej „aplikacją”).
 

Operatorem strony internetowej i aplikacji jest EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Hoża 86 lokal 410, 00-682, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537011, posiadająca REGON: 360397688, NIP: 5030077990, o kapitale zakładowym w wysokości 1 247 943,50 PLN (słownie: milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 50/100) W dalszej części operator określany jest jako EKOPARK S.A. Więcej informacji na temat kontaktu z EKOPARK S.A. można znaleźć w końcowej części Polityki prywatności w punkcie 7.
 

Wszystkie dane osobowe będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez EKOPARK S.A.  zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej nr 2016/679 („RODO”); ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000); ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123); ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) i/lub innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje dane, jakie EKOPARK S.A. gromadzi na temat użytkowników, oraz cel, w jakim je gromadzi i wykorzystuje podczas korzystania przez nich z usług oferowanych przez aplikację PIM - Polskie Inteligentne Miasto w dalszej części określane jako aplikacja PIM lub aplikacja. Niniejsza Polityka prywatności zawiera również istotne informacje dotyczące ochrony danych, a w szczególności ustawowych praw użytkownika.

Usługi oferowane przez EKOPARK S.A. za pomocą aplikacji PIM mogą być dostępne wyłącznie dzięki gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, usuwaniu i/lub innym formom korzystania („gromadzenie i wykorzystanie”) z konkretnych danych osobowych dotyczących użytkowników („dane osobowe” lub „dane”). Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanych i możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, adres lub adres e-mail.
 

Niektóre usługi aplikacji PIM są oferowane przez dostawców zewnętrznych. Przy korzystaniu z usług tego typu, zasady dotyczące ochrony danych stosowane przez dostawców zewnętrznych będą obowiązywać dodatkowo do niniejszej polityki ochrony danych. Przed korzystaniem z usług tego typu, dostawcy zewnętrzni mogą wymagać od użytkownika udzielenia zezwolenia zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych.

Na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, EKOPARK S.A. ma obowiązek poinformować użytkowników o przetwarzaniu danych, co czyni w ramach niniejszej Polityki prywatności.

 

§2. W jakim celu i w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkowników

 

Gromadzimy dane osobowe użytkowników i wykorzystujemy je, aby umożliwić im korzystanie z naszej aplikacji i świadczyć nasze usługi. Aby możliwe było korzystanie z tych usług, konieczne jest posiadanie konta aplikacji PIM . W tym celu użytkownik musi dokonać rejestracji konta w aplikacji.
 

Jeżeli użytkownik nie udzieli EKOPARK S.A. swoich danych osobowych, spełnienie wymogów prawnych i świadczenie usług nie będą możliwe. Część danych osobowych konieczna jest do spełnienia prawnych wymogów EKOPARK S.A. w odniesieniu do użytkowników.
 

Dane te są również wykorzystywane w celu doskonalenia aplikacji, aby poprawić doświadczenie z naszych usług.

Gromadzimy i wykorzystujemy w tych celach dane osobowe użytkownika do momentu dezaktywacji konta.
 

2.1. W celu umożliwienia rejestracji w aplikacji PIM

2.2. W celu lokalizacji urządzenia użytkownika (geolokalizacja)

2.3. Włączenie powiadomień dla użytkownika w aplikacji PIM

2.4. W celu wysyłania do użytkownika ważnych powiadomień dotyczących aplikacji

2.5. W celu doskonalenia naszej aplikacji

2.6. W celu śledzenia wizyt i wykorzystania aplikacji PIM ze względów bezpieczeństwa

2.7. W celu ochrony użytkowników przed użyciem ujawnionego hasła

2.8. W celu umożliwienia użytkownikowi zresetowania jego hasła

2.9. W celu sprawdzenia, czy użytkownik jest właścicielem konta

2.10. W celu rozpatrywania wniosków użytkownika dotyczących danych osobowych

2.11. W celu dostarczenia informacji do organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa i innych instytucji państwowych

2.12. W celu ochrony praw i interesów EKOPARK S.A.

 

§3. Odbiorcy danych osobowych

 

EKOPARK S.A.  nie udostępnia danych osobowych użytkowników aplikacji w celach reklamowych. EKOPARK S.A. przekazuje lub udostępnia dane osobowe usługodawcom wyłącznie w zakresie koniecznym i dozwolonym zgodnie z obowiązującym prawem.
 

W celu ochrony bezpieczeństwa i poufności danych osobowych przetwarzanych przez nas oraz w celu wykonywania określonych funkcji naszych usług, przekazujemy dane profilowe użytkowników do usługodawców świadczących usługi w chmurze obliczeniowej oraz hostingu, bezpieczeństwa informatycznego, usług utrzymania i obsługi technicznej oraz usług komunikacyjnych.
 

Usługodawcy posiadają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, czego wynikiem może być udostępnianie danych użytkowników pracownikom obsługi klienta poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W tych przypadkach dane osobowe są chronione przez usługodawców zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 

EKOPARK S.A. jest ustawowo zobowiązana do dostarczenia danych osobowych i/lub danych o korzystaniu władzom dochodzeniowym, nadzorczym lub w postępowaniu karnym, jeżeli jest to wymagane w celu uniknięcia ryzyka dla społeczeństwa oraz w celu ścigania czynów przestępczych i w zakresie, w jakim jest to wymagane.
 

Ponadto, dane są przekazywane wewnątrz grupy EKOPARK S.A.

 

§4. Wykorzystanie plików cookies

 

EKOPARK S.A. stosuje na stronie internetowej pliki cookies i tym podobne technologie. Dalsze informacje można uzyskać w naszej Polityce plików cookie.

 

§5. Prawo do zmiany

 

EKOPARK S.A. stale rozwija swoje usługi i dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnej chwili zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą bezzwłocznie publikowane na tej stronie. Niezależnie od powyższego stwierdzenia, użytkownicy powinni regularnie sprawdzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z aktualizacjami.

 

§6. Ustawowe prawa użytkowników w odniesieniu do danych

 

Z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyjątków ustanowionych przez ustawowe przepisy o ochronie danych, użytkownik ma w każdej chwili następujące prawa:
 

  • prawo do otrzymania informacji o danych, które EKOPARK S.A. gromadzi i wykorzystuje, oraz do żądania dostępu lub kopii odpowiednich danych (prawo dostępu). W swoim koncie aplikacji PIM.

  • prawo do żądania sprostowania nieścisłych danych oraz, zależnie od charakteru gromadzenia i wykorzystania danych, do uzupełnienia niekompletnych danych (prawo do sprostowania danych).

  • jeżeli istnieje uzasadniony powód, użytkownik może żądać usunięcia swoich danych (prawo do usunięcia);

  • prawo do żądania ograniczenia gromadzenia danych i korzystania z nich, pod warunkiem spełnienia kryteriów ustawowych (prawo do ograniczenia przetwarzania);

  • pod warunkiem spełnienia kryteriów ustawowych, użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe oraz ma prawo przesłać je innemu administratorowi, lub jeżeli jest to technicznie możliwe, ma prawo żądania, aby dane zostały przesłane bezpośrednio przez EKOPARK S.A. (prawo do przenoszenia danych);

  • prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych osobowych i korzystania z nich – jedynie gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e. RODO) lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
     

W celu skorzystania ze swoich praw wymienionych w niniejszej części użytkownik może się skontaktować z EKOPARK S.A. i zgłosić swoją prośbę przy użyciu danych kontaktowych (§7 poniżej). Niezależnie od jakiegokolwiek innego środka ochrony prawnej, użytkownik ma również w każdej chwili prawo do wniesienia skargi do władz nadzorujących.
 

W żądaniu należy podać wystarczające informacje umożliwiające właściwe zweryfikowanie tożsamości użytkownika, którego dane gromadzimy, lub jego upoważnionego przedstawiciela (imię i nazwisko, adres e-mail, inne informacje, które mogą być wymagane w celu weryfikacji), opisać prośbę w sposób wystarczająco dokładny, aby możliwe było właściwe jej zrozumienie, ocena i reakcja, udzielić potwierdzenia pod groźbą kary, że użytkownik jest osobą, której dane osobowe są przedmiotem prośby.
 

Jeżeli prośbę zgłasza upoważniony przedstawiciel, do prośby należy dołączyć pisemne zezwolenie oraz informacje potwierdzające tożsamość przedstawiciela.
 

Jeżeli nie będzie możliwe potwierdzenie tożsamości użytkownika lub jego uprawnień do wniesienia prośby oraz potwierdzenie dotyczących go informacji, EKOPARK S.A. nie będzie w stanie udzielić użytkownikowi informacji i zapewnić mu korzystania z innych przysługujących mu praw.
 

W celu potwierdzenia tożsamości użytkownika konieczne może być dostarczenie przez niego dodatkowych informacji na jego temat. Informacje te oraz informacje podane w prośbie zostaną wykorzystane jedynie w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i uprawnień do wniesienia prośby.

§7. Nasze dane kontaktowe

 

W razie wszelkich pytań dotyczących gromadzenia danych i korzystania z nich w ramach korzystania z Platformy EKOPARK S.A. lub dotyczących uprawnień użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@eko-park.org

EKOPARK Spółka Akcyjna

ul. Hoża 86 lokal 410

00-682 Warszawa

logo_NEW_CONNECT.png
bottom of page