top of page

RAPORTY

Podstawowym celem naszej strategii korporacyjnej jest budowanie trwałej wartości Spółki opartej o profesjonalizm i wiarygodność. Strategię tę wspieramy poprzez regularną i otwartą komunikację ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego oraz w oparciu o zasadę transparentności i równego dostępu do informacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi raportami dotyczącymi naszej Spółki.

 

 

 

2022-11-25 Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych.

Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada 2022 roku podpisał z PVStop International Pty Ltd z siedzibą w Australii (PVStop) umowę, na mocy której PVStop powołuje Ekopark S.A. jako swojego jedynego i wyłącznego autoryzowanego producenta i dystrybutora gaśnicy do paneli słonecznych na ternie Europy z wyłączeniem Wielkiej Brytanii. Umowa zawiera standardowe postanowienia w przedmiocie warunków dystrybucji i udzielonych praw licencyjnych.

PVStop jest obecnie jedynym środkiem gaśniczym do neutralizacji napięcia na panelach fotowoltaicznych na świecie. PVStop w związku z globalnym gwałtownym rozwojem rynku OZE, jako nowy środek gaśniczy neutralizujący napięcie zdobywa coraz większą popularność na wszystkich kontynentach.

Zarząd informuje jednocześnie, że jest w fazie końcowej negocjacji umowy na produkcję PVStop z czołowym europejskim producentem i dystrybutorem środków i urządzeń gaśniczych, celem zawarcia umowy zmierzającej do wykonania umowy dystrybucyjnej z PVStop. O zawarciu tej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze skalę zapotrzebowania rynkowego na produkt i planowaną wielkość sprzedaży, której ilość minimalną strony oszacowały na 50 000 sztuk rocznie przy średniej cenie jednostkowej 2500 zł.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

2022-11-23 Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, informuje, iż w dniu 21 listopada 2022 r do Spółki wypłynęło zawiadomienie od akcjonariusza
Mariusza Iwańskiego o korekcie zawiadomienia o zwiększeniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
EKOPARK S.A. powyżej progu 5%, w związku z nabyciem akcji.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie-2-KNF-M.Iwanski.pdf

 

2022-11-14 Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku.

 

III KWARTAŁ 2022 ROKU.pdf

2022-11-14 Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, informuje, iż w dniu 14 listopada 2022 r do Spółki wypłynęło zawiadomienie od akcjonariusza
Arkadiusza Fijałkowskiego o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EKOPARK S.A.
poniżej progu 5%, w związku ze zbyciem akcji.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

EKOPARK-zawiadomienie-Fijalkowski-2.pdf

2022-11-14 Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, informuje, iż w dniu 14 listopada 2022 r do Spółki wypłynęło zawiadomienie od akcjonariusza
Przedsiębiorstwo Budowlane SPEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EKOPARK S.A. poniżej progu 5%, w związku ze zbyciem akcji.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

EKOPARK-zawiadomienie-Spektra.pdf

2022-11-11 Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, informuje, iż w dniu 10 listopada 2022 r do Spółki wypłynęło zawiadomienie od akcjonariusza
Arkadiusza Fijałkowskiego o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EKOPARK S.A.
poniżej progu 10%, w związku ze zbyciem akcji.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

EKOPARK_zawiadomienie_Fijałkowski_1.pdf

2022-11-10 Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, informuje, iż w dniu 10 listopada 2022 r do Spółki wypłynęło zawiadomienie od akcjonariusza
Mariusza Iwańskiego o zwiększeniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EKOPARK S.A.
powyżej progu 5%, w związku z nabyciem akcji.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie_M.Iwanski_Ekopark.pdf

2022-11-10 Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, informuje, iż w dniu 10 listopada 2022 r do Spółki wypłynęło zawiadomienie od akcjonariusza
Agnieszka Czapla o zwiększeniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EKOPARK S.A.
powyżej progu 25%, w związku z nabyciem akcji.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

EKOPARK_zawiadomienie_Czapla.pdf

2022-11-10 Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 10 listopada 2022 r do Spółki wypłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Arkadiusza Fijałkowskiego o zwiększeniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EKOPARK S.A. powyżej progu 15%, w związku z nabyciem akcji.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

EKOPARK_zawiadomienie_Fijałkowski.pdf

2022-10-28 Przystąpienie PZU LAB do programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) i nawiązanie współpracy w zakresie certyfikacji i standaryzacji

 

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 października 2022 r. jako Operator Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii („Program CBOiNT”) zawarł umowę z PZU LAB S.A. („PZU LAB”).

Umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy PZU LAB jako partnerem wykonawczym a Ekopark S.A. jako Operatorem w przedmiocie certyfikacji wyrobów w zakresie szkód majątkowych oraz certyfikacji ogniw łańcucha wartości w ramach Programu CBOiNT.
Strony w ramach CBOiNT pracować będą w ramach swoich kompetencji nad standaryzacją i wsparciem procesów inwestycyjnych oraz rozbudową systemu certyfikacji wyrobów w zakresie prewencji szkód majątkowych poprzez: zapewnienie, że wyrób spełnia rygorystyczne wymogi w tym zakresie; potwierdzenie wiarygodności producenta, integratora lub dystrybutora wyrobu oraz jakości sprawowanego nadzoru nad dostarczanym łańcuchem wartości do odbiorcy końcowego. Stałe podnoszenie kompetencji wszystkich uczestników procesu w wyniku ciągłego doskonalenia każdego z etapów w cyklu życia wyrobu; wspólne opracowywanie wzorów dokumentów, specyfikacji, zbiorów zasad i dobrych praktyk wykonawczych, oraz prowadzić działania zmierzające do promocji i upowszechnienia systemu certyfikacji wyrobów w zakresie prewencji szkód majątkowych, jako niezbędnego elementu procesu inwestycyjnego w przestrzeni publicznej i komercyjnej.

Strony prowadzić będą również działania szkoleniowe i informacyjne w ramach CBOiNT zmierzające do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji dla administracji samorządowej, projektantów, rzeczoznawców, producentów, wykonawców, OSP i SP oraz innych zainteresowanych. Umowa zakłada również współtworzenie kadry eksperckiej i trenerskiej CBOiNT.

Umowa ma charakter ramowy i zakłada możliwość regulowania dalszych szczegółowych zasad współpracy w odrębnych porozumieniach.

O utworzeniu z dniem 1 lutego 2021 r. Programu CBOiNT i roli EKOPARK S.A. jako operatora Programu, Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2021 z dnia 9 lutego 2021 r.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze ogólnopolski charakter i skalę współpracy, a także jej potencjalny wpływ na rozwój i możliwość komercjalizacji efektów działania Programu CBOiNT. PZU LAB wchodzi w skład grupy PZU S.A., świadczącej usługi dla znaczącej części rynku, obejmującego podmioty potencjalnie zainteresowane usługami opartymi o opracowywane w ramach CBOiNT przez Partnerów Programu systemy certyfikacji i standaryzacji. Zawarcie ww. umowy jest również istotnym elementem realizacji planów strategicznych Spółki związanych z rozwojem rynku OZE i nowych technologii.

2022-10-10 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S. A. w dniu 3 października 2022 roku

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S.A. w dniu 3 października 2022 roku posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

1. Robert Krystian Olejnik, posiadający 2.633.700 głosów, co stanowiło 54,77% ogólnej liczby głosów na WZ i 18,89% głosów ogółem w Spółce.
2. Rafał Bożydar Olejnik, posiadający 500.000 głosów, co stanowiło 10,40% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,59% głosów ogółem w Spółce.
3. Agnieszka Krystyna Czapla, posiadająca 1.675.000 głosów, co stanowiło 34,83% ogólnej liczby głosów na WZ i 12,01% głosów ogółem w Spółce.

2022-10-04 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S. A. w dniu 3 października 2022 roku

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S.A. w dniu 3 października 2022 roku.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad lub podjęcia którejkolwiek z uchwał objętych porządkiem obrad.
Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.
W trakcie obrad ogłoszono przerwę, po przerwie wznowiono obrady Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwał można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.eko-park.org

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2), 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

0000145423_202210040000143427.pdf

2022-09-20 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 września 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Roberta Olejnik - pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Robert_Olejnik_powiadomienie _o_transakcji.pdf

2022-09-19  Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 września 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

 

Zawiadomienie_próg_Robert.Olejnik_16.09.2022.pdf

2022-09-16  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 października 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 października 2022 r. o godz. 09:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

EKOPARK_ZWZ_03.10.2022_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf

EKOPARK_ZWZ_03.10.2022_Projekty_Uchwal.pdf

EKOPARK_ZWZ_03.10.2022_FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU.pdf

EKOPARK_ZWZ_03.10.2022_informacja_o_liczbie_akcji.pdf

2022-08-16  Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO 

 

II KWARTAŁ 2022 ROKU.pdf

2022-07-27 Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z Volta Polska sp. z o.o.

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca 2022 r. zawarł z Volta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Volta”) umowę o współpracę mającą charakter listu intencyjnego („Umowa”). 
Umowa określa obszary współpracy stron, pozwalające na uzyskanie efektu synergii dla Emitenta i Volta, w związku ze świadczeniem przez te podmioty komplementarnych usług w zakresie obsługi inwestycji związanych z budową instalacji fotowoltaicznych (PV) na (1) dużych dachach lub działkach kontrolowanych przez klientów przemysłowych, logistycznych i handlowych zainteresowanych samodzielnym zużyciem zielonej energii elektrycznej na miejscu oraz (2) dużych działkach rolnych.
Volta jest niezależnym producentem energii odnawialnej, który zajmuje się rozwijaniem, finansowaniem, budową i nadzorem fotowoltaicznych instalacji energetycznych, która w ramach współpracy z Emitentem będzie dostarczać do klientów Spółki usługi z zakresu rozwoju elektrowni PV, finansowanie projektów elektrowni PV oraz będzie zarządzała aktywami. 
W ramach współpracy, Emitent będzie zapewniał realizację zamówień inżynieryjnych i budowlanych (EPC) oraz serwis urządzeń w okresie gwarancyjnym umowy między Voltą a Klientem (średnio 20 lat), usługi pośrednictwa przy projektach PV, zarządzanie i administrowanie projektami PV. Emitent będzie również świadczyć na rzecz klientów pozyskanych przez strony usługi związane z zapewnieniem szkoleń i warunków bezpieczeństwa działania instalacji, w tym w zakresie wymogów ppoż, opracowywane w ramach programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii CBOiNT. 
Strony będą określać szczegółowe warunki współpracy, w tym podział zadań, sposób finansowania realizowanego przedsięwzięcia oraz wynagrodzenie w ramach indywidualnych umów dotyczących realizacji inwestycji dla poszczególnych klientów. W przypadku wyboru i uzgodnienia projektu między stronami, strony będą działać na zasadzie wyłączności. Poza takim przypadkiem, umowa nie zakłada wyłączności stron we współpracy. 
Umowa obowiązuje przez okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia.
Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze potencjał współpracy z Volta, w szczególności związany z możliwymi efektami synergii wynikającymi z tej współpracy dla Spółki, które w przypadku realizacji Umowy pozwolą na wygenerowanie istotnych przychodów i wyników finansowych dla Emitenta w 2023 roku. 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

2022-05-21 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2021 rok
 

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do siedziby Spółki zawarta z dniem 10 maja 2022 r. umowa obejmująca badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok z Panią Barbarą Złotowską – Biuro Rachunkowe Badania Sprawozdań Finansowych z siedzibą w Necpolsku.
Umowa dotyczy badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i stanowi potwierdzenie uzgodnień Spółki i biegłego rewidenta dotyczącego przeprowadzenia tego badania, podjętych po zmianie Zarządu Spółki w
IV kwartale 2021 r.
Biegły rewident zobowiązał się przedstawić opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok do dnia 25 maja 2022 r., celem umożliwienia Emitentowi realizacji jego regulaminowych obowiązków związanych z publikacją raportu rocznego do końca maja 2022 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2022-04-08 Przekazanie informacji otrzymanej od Prezesa Zarządu w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 r. otrzymał powiadomienie o transakcji zastawu na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Prezesa Zarządu Spółki Pana Roberta Olejnika.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Powiadomienie o transakcji art 19 MAR_R. Olejnik.pdf

 

2022-04-06 Zmiana adresu siedziby Emitenta

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Emitenta, która aktualnie mieści się pod adresem: ul. Hoża 86 lokal 410, 00-682 Warszawa.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

2022-04-06 Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy i finansowaniu realizowanych projektów

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 05 kwietnia 2022 r. zawarł z AlphaDrone Services Sp. z o.o. („Inwestor”) umowę o współpracy i finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki w zakresie rozwoju projektu ITK oraz CBOiNT, którego jest operatorem ( „Umowa”).

W ramach Umowy, Inwestor udziela Spółce oprocentowanej pożyczki w kwocie 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) na cele związane z realizacją wspólnego projektu ITK. Pożyczka udzielona jest do dnia 31 grudnia 2022 r.

Inwestor zaoferował w ramach Umowy udzielenie dalszego finansowania, celem realizacji programu ITK w 100-150 gminach w Polsce w 2022 roku.

Inwestor wnosi też technologie i systemy dronowe w zakresie których zapewniona jest wyłączność Spółki w ramach projektów realizowanych przez Emitenta.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze wartość udzielonej pożyczki, a także strategiczny charakter współpracy z nowym Inwestorem, której finalizacja może przyczynić się do zapewnienia wielkoskalowego finansowania projektu Emitenta związanego z wdrożeniem ITK.

 

 

2022-02-03 Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 3 lutego 2022 r do Spółki wypłynęło zawiadomienie od akcjonariusza PB SPECTRA sp. z o.o. o zwiększeniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EKOPARK S.A. powyżej progu 15%, w związku z nabyciem akcji.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna                            
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

EKOPARK_zawiadomienie_SPECTRA.pdf

 

2022-02-02 Przystąpienie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) do programu CBOiNT

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 01 lutego 2022 r. jako operator Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii („Program CBOiNT”) zawarł umowę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa („SITP”) regulującą zasady współpracy z SITP w ramach tego Programu.

Umowa zakłada wspólny rozwój partnerstwa naukowo-ekspercko-samorządowego dla zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach OZE oraz inteligentnych rozwiązań w budownictwie i energetyce, który jest głównym celem działania Programu CBOiNT.

W ramach współpracy członkowie SITP będą brali czynny udział w tworzeniu materiałów edukacyjnych oraz wzorców, jak również dobrych praktyk projektowych i wykonawczych, certyfikacji, zaleceń oraz rekomendacji do stosowania w przestrzeni publicznej i komercyjnej, dotyczących zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w nowych niezagospodarowanych dotychczas obszarach OZE i innych nowoczesnych rozwiązań w budownictwie i energetyce. SITP będzie również prowadzić działania szkoleniowe w ramach CBOiNT zmierzające do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji dla administracji samorządowej, projektantów, rzeczoznawców, producentów, wykonawców, OSP i PSP oraz innych zainteresowanych.

Zawarta umowa ma charakter ramowy i zakłada możliwość regulowania dalszych szczegółowych zasad współpracy w odrębnych porozumieniach.

Program CBOiNT został uruchomiony z dniem 1 lutego 2021 r. przez: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (KEZO Centrum Badawcze PAN), Centrum Badawcze EKO- PARK, Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) i fundację straży pożarnej CFBT.PL Centrum Badawcze EKOPARK S.A. pełni rolę operatora Programu.

SITP jest organizacją naukowo-techniczną działającą w skali ogólnokrajowej od 1983 r. Na koniec 2018 r. do 18 oddziałów Stowarzyszenia należało 2400 członków, w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową. Działalność SITP jest wspierana również przez firmy działające na rzecz ochrony przeciwpożarowej. SITP aktywnie działa na rzecz idei tworzenia dobrowolnych i branżowych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Stowarzyszenie organizuje i prowadzi w całym kraju specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej we współpracy z najlepszymi specjalistami krajowymi miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych.

Działalność SITP w pełni wpisuje się w zamierzenia związane z rozwojem i komercjalizacją Programu CBOiNT, a współpraca z tym partnerem pozwoli na dynamiczny rozwój Programu CBOiNT zarówno w obszarze wykorzystania wspólnych kompetencji do opracowania standardów ppoż oraz zasad certyfikacji, a także dotarcia z Programem CBOiNT do szerokiego grona odbiorców branżowych w całym kraju.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze ogólnopolski charakter i skalę współpracy, a także jej potencjalny wpływ na rozwój i możliwość komercjalizacji efektów działania Programu CBOiNT, które w ocenie Zarządu Spółki wpłyną na istotny wzrost przychodów Emitenta już od 2022 r. Zawarcie ww. umowy jest również istotnym elementem realizacji planów strategicznych Spółki związanych z rozwojem rynku OZE i nowych technologii.

Podstawa prawna                                
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

2022-02-01 Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 1 lutego 2022 r do Spółki wypłynęło zawiadomienie od akcjonariusza QUESTOR S.A. o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EKOPARK S.A. poniżej progu 5%, w związku ze zbyciem wszystkich akcji należących do tego akcjonariusza.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna                            
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

EKOPARK_zawiadomienie_QUESTOR.pdf

 

 

2022-02-01 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku wraz z wyjaśnieniem przyczyn publikacji w systemie ESPI

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:
1) raport za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 roku
2) raport za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 roku
3) raport za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 roku
4) raport za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku
5) raport roczny za rok obrotowy 2021 zostanie przekazany w dniu 30 maja 2022 roku.

Jednocześnie, Zarząd Spółki wyjaśnia, że w dniu 31 stycznia 2022 r. Emitent przekazał powyższą informację poprzez system ESPI w komunikacie bieżącym nr 1/2022. Przekazanie powyższej informacji poprzez system ESPI nastąpiło w związku z problemami technicznymi związanymi z logowaniem się do systemu EBI przez Operatora. Niniejsze wyjaśnienie Spółka przekazuje zgodnie z punktem 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

2022-01-31 EKOPARK - harmonogram raportów okresowych 2022

EKOPARK_harmonogram raportów okresowych 2022

Treść zawiadomień stanowi załącznik do raportu bieżącego.

 

EKOPARK_harmonogram raportów okresowych 2022.docx

 

 

2021-12-17 Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

 

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 16 grudnia 2021 r do Spółki wypłynęło zawiadomienie od akcjonariuszy:
- Pana Roberta Olejnika o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu EKOPARK S.A. w związku z nabyciem akcji oraz w wyniku zawarcia porozumienia, którego stronami są Pan Robert Olejnik, Pan Rafał Olejnik oraz Pana Dobromiła Olejnik i przekroczenia w związku z zawarciem tego porozumienia przez osoby będące jego stronami progu 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EKOPARK S.A. oraz
- Pani Agnieszki Czapli o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu EKOPARK S.A. w związku z nabyciem akcji.

Treść zawiadomień stanowi załącznik do raportu bieżącego.

Podstawa prawna                            
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zawiadomienie_próg_R.Olejnik_porozumienie_Zawiadomienie_próg_A.Czapla.pdf

 

 

2021-12-17 Przekazanie informacji otrzymanej od Prezesa Zarządu w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 r. otrzymał powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Prezesa Zarządu Spółki Pana Roberta Olejnika.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Podstawa prawna                            
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

pdf_383520.pdf

 

2021-11-30 Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o rezygnacji z dniem 30 listopada 2021 r. członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Mariusza Górskiego.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że po wyłonieniu kandydata niezwłocznie zwoła walne zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

2021-11-26 Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o wygaśnięciu mandatu z dniem 5 listopada 2021 r. członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Rafała Kwiatkowskiego– w związku z jego śmiercią.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że po wyłonieniu kandydata niezwłocznie zwoła walne zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

2021-11-15  Raport Kwartalny za III kwartał 2021 Pri Ekopark

„Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

III KWARTAŁ 2021 ROKU.pdf

 

2021-10-29 Zakończenie pierwszego etapu naboru gmin do wdrożenia transregionalnego projektu badawczo-rozwojowego „INTELIGENTNA POLSKA”

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr32/2021 Data sporządzenia:2021-10-29 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Zakończenie pierwszego etapu naboru gmin do wdrożenia transregionalnego projektu badawczo-rozwojowego „INTELIGENTNA POLSKA” Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2021 r. Emitent zakończył pierwszy etap naboru gmin do realizacji projektu: „INTELIGENTNA POLSKA”, mającego na celu budowę ogólnopolskiej sieci Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych (ITK-POINT) wraz z multiaplikacją „PIM-Inteligentna Polska”. Celem realizacji projektu jest integracja trans regionalna – za pomocą przygotowanej aplikacji – szeroko pojętych funkcji komunikacyjnych i usługowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz „inteligentnych technologii”, w przestrzeni publicznej. W pierwszej turze listy intencyjne dotyczące wdrożenia pilotażowych 12 ITK-Point podpisały gminy: Nowe Miasto Lubawski, Kurzętnik, Nieszawa i Lubicz. Szacunkowa wartość wdrożenia to ok 12 mln zł. Zawarcie umów wykonawczych może nastąpić pod warunkiem uwzględnienia w budżetach samorządów środków finansowych na ITK-Point w roku 2022. Intencją stron jest postawienie w ww. gminach pierwszych 12 ITK Point w I półroczu 2022 roku. W ramach projektu „INTELIGENTA POLSKA” Emitent szacuje, iż do roku 2025 możliwa będzie budowa sieci 9 tysięcy ITK-Point w całym kraju. ITK Point to nowoczesny, autonomiczny, zasilany własną „zieloną energią” punkt komunikacyjny, stanowiący jednocześnie przystanek autobusowy, punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomaty, wpłatomaty, opłatomaty i inne), lokalny hot spot, punkt ładowania pojazdów (w tym samochodów elektrycznych) i urządzeń elektrycznych, punkt sharingu pojazdów, zarządzany zintegrowanym multisystemem „PIM – Inteligenta Polska”, wpisujący się w szeroko pojętą strategię ekologicznego rozwoju. Wdrożenie systemu Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych „ITK-Point” wraz multiaplikacją „PIM-Inteligentna Polska” prowadzone jest przez Centrum Badawcze EKOPARK jako operatora Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) i monitorowane jest przez KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk, co pozwala na połączenie potencjałów wszystkich interesariuszy projektu. Program CBOiNT został powołany do życia z dniem 01 luty 2021 przez: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (KEZO Centrum Badawcze PAN), Centrum Badawcze EKO- PARK, Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) i fundację straży pożarnej CFBT.PL Celem CBOiNT związku z dynamicznym rozwojem technologii szeroko pojętego OZE oraz inteligentnych rozwiązań w budownictwie i energetyce jest między innymi rekomendowanie technologii i dobrych praktyk wykonawstwa w przestrzeni publicznej. Profil realizowanych w tym zakresie oraz innych planowanych innowacyjnych projektach z udziałem PAN zdecydowały o zmianie planów rozwoju Emitenta, o czym Spółka informowała we wcześniejszych raportach bieżących. Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze łączną wartość kontraktów objętych listami intencyjnymi zawartymi w ramach pierwszego etapu naboru gmin do projektu „Inteligenta Polska”, który stanowi również kolejny istotny krok milowy w realizacji przez Spółkę planów biznesowych, związanych z rozwojem Spółki w obszarze „inteligentnych technologii”, z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej i wyników prowadzonych prac badawczo- rozwojowych.

 

Załączniki PlikOpis

List intencyjny 1.pdf

List intencyjny 2.pdf

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-10-29Robert OlejnikPrezes ZarząduRobert olejnik

 

2021-10-07 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr30/2021 Data sporządzenia:2021-10-07 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Zmiany w składzie Zarządu Emitenta Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 października 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Spółki – Pana Wojciecha Trawińskiego i powołała na to stanowisko Pana Roberta Olejnika. Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze fakt, iż w Zarządzie Spółki zasiadają aktualnie nowi akcjonariusze Spółki, a zmiana podyktowana jest zamiarem zapewnienia możliwie efektywnej realizacji planów Emitenta związanych z rozwojem nowych obszarów jego działalności, ze szczególnym uwzględnieniem Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych i OZE. Dodatkowe informacje o nowo powołanym Prezesie Zarządu, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki PlikOpis KWESTIONARIUSZ.pdfKwestionariusz osobowy w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki EKOPARK S.A. (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem)

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-10-07ROBERT OLEJNIKPREZES ZARZĄDUROBERT OLEJNIK

 

2021-10-05 Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z wpływem do siedziby Spółki w dniu 5 października 2021 r. zgody na zasiadanie w Zarządzie Spółki, powziął informację o powołaniu z dniem 4 października 2021 r. do Zarządu Emitenta Pana Rafała Olejnika. Podstawą powołania jest uchwała nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 1 października 2021 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Pan Rafał Olejnik pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Zarządu, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

ZAŁĄCZNIK.pdf

 

2021-08-27 Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 25 sierpnia 2021 r. zmian Statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii L, które zostały uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 lipca 2021 r. W wyniku rejestracji w dniu 25 sierpnia 2021 r. dokonano zmiany następujących paragrafów Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 pkt.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Nowa treść § 5 ust. 1 pkt. 1) i 85): „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. (…) 85) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;” Dotychczasowe brzmienie § 1: 1. Spółka powstaje wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Wojciecha Janusza Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eko Park Wojciech Trawiński w spółkę Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna w trybie art. 5841 i in. kodeksu spółek handlowych. 2. Spółka może używać skróconej firmy Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych. Nowa treść § 1: 1. Spółka powstaje wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Wojciecha Janusza Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eko Park Wojciech Trawiński w Spółkę Akcyjną w trybie art. 5841 i in. kodeksu spółek handlowych. 2. Nazwa Spółki brzmi EKOPARK Spółka Akcyjna. 3. Spółka może używać skróconej firmy EKOPARK S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych. Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 4: 4. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli będzie na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału. W przypadku braku kworum zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu. Nowa treść § 23 ust. 4: 4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku kworum zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 147 943,50 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Nowa treść § 6 ust. 1: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 347 943,50 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 13) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. W związku z rejestracją zmian Statutu Spółki, Zarząd przekazuje również nowy tekst jednolity Statutu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 i 2 b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

ZAŁĄCZNIK.pdf

 

2021-08-17 Raport Kwartalny za II kwartał 2021 Pri Ekopark

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

II KWARTAŁ 2021 ROKU.pdf

 

2021-08-06 Rozwiązanie umowy z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą i zawarcie umowy z nowym Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż rozwiązał za porozumieniem Stron umowę z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą – spółką INC S.A., zaś z dniem 5 sierpnia 2021 r. zawarł umowę o pełnienie tej funkcji z Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (Kancelaria CSW). Zakres obowiązków Autoryzowanego Doradcy określony został zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 i 4 Regulaminu ASO. Zawarta umowa obejmuje również pełnienie przez Kancelarię CSW funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji nowych emisji. Umowa na pełnienie obowiązków Autoryzowanego Doradcy w zakresie wsparcia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, monitoringu prawidłowości wypełniania obowiązków oraz doradztwa dotyczącego funkcjonowania instrumentów finansowych w ASO zawarta została na czas nieokreślony, zaś w pozostałym zakresie do dnia wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji nowych emisji. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

2021-07-27 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 22 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Ropiaka, natomiast uchwałą nr 23 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Grabowskiego. Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

ZałącznikiKwestionariusz osobowy w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki PRI EKOPARK S.A.

 

2021-07-27 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 lipca 2021 r.

 

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 lipca 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASOZałącznikiUchwałY Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2021

 

2021-06-29 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr27/2021 Data sporządzenia:2021-06-29 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. o godz. 08:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce. Załączniki PlikOpis Ekopark-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwza_26.07.2021.docx.pdfOGŁOSZENIE Ekopark-s.a.-informacja-o-liczbie-akcji-i-glosow-na-dzien-zwolania-zwza_2021.pdfOGÓLNA LICZBA AKCJI Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza_2021.pdfPRAWO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Ekopark-Projekty uchwał_2021.pdf INFORMATOR.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ INFORMATOR

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-06-29WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI

 

2021-06-29 Informacja o nieodbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr26/2021 Data sporządzenia:2021-06-29 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o nieodbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. informuje o nieodbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. Zgodnie z § 23 ust. 4 statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli będzie na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego. W dniu dzisiejszym w wyznaczonym terminie, z uwagi na brak kworum, Zgromadzenie nie było zdolne do podjęcia uchwał objętych zaproponowanym przez Zarząd porządkiem obrad. Jednocześnie Zarząd informuje, iż zamierza niezwłocznie zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w nowym terminie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-06-29WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI

 

2021-06-21 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr24/2021 Data sporządzenia:2021-06-21 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu:

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.06.2021 do Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

zawiadomienia zmiana progów_17.06.pdf

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-06-21WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI

 

2021-06-11 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2021 r.

 

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Quaestor S.A. z siedzibą w Warszawie wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.06.2021 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej. W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że wynikła konieczność zmiany składu osobowego organów nadzorczych Spółki. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.06.2021 r. przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020. 9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki za rok 2020. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2020. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Radcy Nadzorczej. 15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Radcy Nadzorczej. 16.Wolne głosy i wnioski. 17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do raportu stanowią: – projekt uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, – rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Załączniki

projekt uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad.PDF FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.PDF

 

2021-06-07 Wyjaśnienie dotyczące ceny emisyjnej akcji serii L ustalonej na poziomie 0,8 zł, mając na uwadze fakt, że cena emisyjna kolejnej serii M została ustalona na poziomie 20 zł

Szanowni Akcjonariusze, w nawiązaniu do licznych pytań odnośnie  ceny emisyjnej akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. („Spółka”)  serii L ustalonej na poziomie 0,8 zł.

Niniejszym wyjaśniamy, że proponowana uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. została ustalona na poziomie 0,8 zł ze względu na fakt, że jest podejmowana z uwagi na fakt niedojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 września 2020 r. Na podstawie wskazanej uchwały Spółka podwyższyła kapitał zakładowy o kwotę 100.000 zł w ramach emisji 1.000.000 akcji serii L, których cena emisyjna została ustalona na kwotę 0,80 zł za akcję.

Ze względu na opóźnienia w objęciu i opłaceniu całości akcji serii L, Spółka nie zdążyła zarejestrować podwyższenia kapitału w KRS w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Wskazać jednak należy, że akcje zostały w całości objęte i opłacone, a akcjonariusze obejmujący akcje serii L wyrazili chęć objęcia akcji w ramach kolejnej podjętej uchwały.

W związku z powyższym planowane podwyższenia kapitału o kwotę 100.000 zł w ramach akcji serii L jest w istocie „konwalidacją czynności prawnej” z dnia 29 września 2020 r. i dlatego akcje serii L oferowane są po tej samej cenie emisyjnej. Cena emisyjna akcji serii L ustalana we wrześniu 2020 roku uwzględniała wartość rynkową Spółki w tamtym okresie oraz kurs rynkowy wynoszący ok. 2,50 zł .

Nowe planowane emisje mają odniesienie do aktualnej wyceny Spółki na rynku.

 

2021-06-07 Wyjaśnienie dotyczące wyłączenia prawa poboru akcji kolejnych emisji Spółki

Szanowni Akcjonariusze, w nawiązaniu do licznych pytań odnośnie wyłączenia prawa poboru akcji kolejnych emisji akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. („Spółka”)

Niniejszym wyjaśniam, że Spółka wyłączyła prawo poboru, gdyż zamierza skierować nowe emisje do dużych inwestorów. Zarząd Spółki skieruje nowe emisje również do obecnych akcjonariuszy, jednak w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki, skieruje je do dużych inwestorów, którzy wyrazili chęć dokapitalizowania Spółki. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej dla dużych inwestorów pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Spółka podkreśla, że wyłączenie prawa poboru nie wyłącza możliwości skierowania oferty nabycia akcji dla obecnych akcjonariuszy, a pozwoli skierowanie oferty nabycia akcji w dowolnej ilości (bez zachowania proporcji wynikającej z aktualnie posiadanych akcji).

 

2021-05-26 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 19/2021

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr19/2021 Data sporządzenia:2021-05-26 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Korekta raportu bieżącego ESPI nr 19/2021 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 19/2021 z dnia 18 maja 2021 r. Przyczyną dokonania korekty jest nieprawidłowe wskazanie łącznej wartości kontraktów oraz liczby podpisanych umów. W raporcie ESPI nr 19/2021 błędnie wskazano kwotę 829 000 zł netto, natomiast powinna to być kwota 1 026 500 zł netto. Ponadto, we wskazanym raporcie błędnie wskazano, iż zawarto 2 umowy, powinno zostać wskazane, iż zawarto 3 umowy. Treść raportu przed korektą: Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż powziął informację o obustronnym podpisaniu dwóch umów ze spółką Lumac Sp. z.o.o. z siedzibą w Kowalu, których przedmiotem jest wykonanie elektrowni słonecznej oraz instalacji gazowej zewnętrznej. Spółka Lumac Sp. z o.o. to ceniony w branży producent szyb zespolonych i szkła do szkleń strukturalnych. Łączna wartość obu kontraktów wynosi 829 000 zł netto. Termin rozpoczęcia realizacji umów zostanie ustalony odrębnym aneksem. Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na wysoką łączną wartość obu kontraktów. Treść raportu po korekcie: Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż powziął informację o obustronnym podpisaniu trzech umów ze spółką Lumac Sp. z.o.o. z siedzibą w Kowalu, których przedmiotem jest wykonanie elektrowni słonecznej oraz instalacji gazowej zewnętrznej. Spółka Lumac Sp. z o.o. to ceniony w branży producent szyb zespolonych i szkła do szkleń strukturalnych. Łączna wartość obu kontraktów wynosi 1 026 500 zł netto. Termin rozpoczęcia realizacji umów zostanie ustalony odrębnym aneksem. Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na wysoką łączną wartość obu kontraktów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-05-26WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI

 

 

2021-05-21 Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr21/2021 Data sporządzenia:2021-05-21 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 maja 2021 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

zawiadomienie_progi_20.05.2021_202105210611735745.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-05-21WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI

 

2021-05-20 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr20/2021 Data sporządzenia:2021-05-20 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu:

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 maja 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Wojciecha Trawińskiego – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

PDF.png

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-05-20WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI

2021-05-18 Informacja o zawarciu istotnych umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr19/2021 Data sporządzenia:2021-05-18 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o zawarciu istotnych umów Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację o obustronnym podpisaniu dwóch umów ze spółką Lumac Sp. z.o.o. z siedzibą w Kowalu, których przedmiotem jest wykonanie elektrowni słonecznej oraz instalacji gazowej zewnętrznej. Spółka Lumac Sp. z o.o. to ceniony w branży producent szyb zespolonych i szkła do szkleń strukturalnych. Łączna wartość obu kontraktów wynosi 829 000 zł netto. Termin rozpoczęcia realizacji umów zostanie ustalony odrębnym aneksem. Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na wysoką łączną wartość obu kontraktów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-05-18WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI

 

2021-05-17 Raport okresowy za 1 kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 1 kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

I KWARTAŁ 2021.pdf

 

2021-05-10 Informacja o objęciu przez Emitenta 70 % udziałów w spółce celowej EKOPARK-OPERATOR Sp. z.o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr18/2021 Data sporządzenia:2021-05-10 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o objęciu przez Emitenta 70 % udziałów w spółce celowej EKOPARK-OPERATOR Sp. z.o.o. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że Spółka została większościowym udziałowcem w EKOPARK OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lipienicy, w którym objęła 70% udziałów. EKOPARK OPERATOR Sp. z o.o. jest spółką celową przeznaczoną do dystrybucji i zarządzania Inteligentnymi Terminalami Komunikacyjnymi (ITK POINT) na terenie kraju i za granicą. ITK POINT to nowoczesny, autonomiczny przystanek, stanowiący jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w szybki Internet, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych. ITK POINT to flagowy produkt PRI EKOPARK S.A., którego dystrybucja rozpocznie się w drugim kwartale bieżącego roku. Ze względu na wielkość rynku i plany sprzedażowe, powołanie spółki celowej dla kompletnej obsługi produktowej jest znaczącym krokiem dla realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-05-10WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI

 

2021-05-07 Informacja o zawarciu umowy ramowej przez spółkę STAY-ON Storage Engineering sp. z.o.o. z Largo Clean Energy Limited z siedzibą w USA o przedstawicielstwie na Europę Środkową i Wschodnią.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr17/2021 Data sporządzenia:2021-05-07 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o zawarciu umowy ramowej przez spółkę STAY-ON Storage Engineering sp. z.o.o. z Largo Clean Energy Limited z siedzibą w USA o przedstawicielstwie na Europę Środkową i Wschodnią. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że spółka STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim ,w której Spółka Emitenta posiada 20% udziałów w dniu 3 maja 2021 r. zawarła umowę ramową o przedstawicielstwie na Europę Środkową i Wschodnią z firmą Largo Clean Energy Limited z siedzibą w USA w zakresie doradztwa i sprzedaży przepływowych magazynów energii. Largo Clean Energy ltd. jest światowym producentem i właścicielem przepływowej technologii magazynowania energii dla instalacji dużych mocy. Largo Clean Energy ltd jest częścią grupy Largo Resources posiadającej własne złoża wanadu będącego kluczowym składnikiem technologii, zapewniające bezpieczeństwo dostaw surowca i jego ceny. Umowa stanowi istotny element strategii rozwoju spółki STAY-ON Storage Engineering umacniający jej pozycję w specjalistycznym segmencie rynku infrastruktury magazynowania energii i udział w wielkoskalowych projektach energetycznych. Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną, ponieważ w jego ocenie technologia przepływowego magazynowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł jest najbardziej obiecująca zarówno w zakresie wydajności jak i trwałości produktu. Dalsze plany rozwojowe EKOPARK SA są ściśle związane z OZE i magazynami energii. Również opcja, gwarantowane prawo zakupu kolejnych 20% udziałów w Spółce Stay-On Storage Engineering Sp. z o.o. sprawiaja , że wiadomość ta ma istotne znaczenie dla akcjonariuszy.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-05-07WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI

 

2021-05-05 Nabycie udziałów STAY-ON Storage Engineering sp. z.o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr16/2021 Data sporządzenia:2021-05-05 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Nabycie udziałów STAY-ON Storage Engineering sp. z.o.o. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 4 maja 2021 roku nabył 20% udziałów w STAY-ON Storage Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim. Wartość transakcji nabycia 20% udziałów to 2.000.000,00 zł. Jednocześnie Spółka ma zagwarantowaną opcję wykupu kolejnych 20% udziałów w terminie do 31 stycznia 2022 r. Ostateczna cena transakcji może ulec zmianie i zostanie ustalona po zakończeniu audytu księgowego (due dilligence) i wyceny wartości nabywanych udziałów STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. na dzień 01 grudnia 2021 roku. Jeśli Emitent skorzysta z opcji wykupu dodatkowych udziałów obejmie łącznie większość tj. 40 % udziałów lidera technologii magazynowania energii. Zarząd Emitenta podkreśla, że nabycie znaczącego pakietu udziałów w STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. stanowi istotny krok w realizacji strategii rozwoju Spółki, zmierzającej do zajęcia znaczącej pozycji produktowej na rynku magazynowania energii oraz zapewnienia dedykowanych rozwiązań dla produktów własnych, w tym Inteligentnego Terminala Komunikacyjnego (ITK Point). Nabywana spółka jest liderem technologii magazynowania energii, w tym magazynów hybrydowych oraz przepływowych typu: VRFB Vanadium Red Flow Battery i współpracuje z największymi światowymi brandami tego segmentu. STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. dostarcza technologie magazynowania energii także na rynku krajowym. W marcu bieżącego roku Spółka ta podpisała umowę na dostawę magazynu energii BZE realizowanego dla Tauron Polska S.A. w Gliwicach.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-05-05Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-04-30 Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr15/2021 Data sporządzenia:2021-04-30 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

20210430133356555.pdf

20210430132926802.pdf

20210430132941200.pdf

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-04-30Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-04-29 Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informacje o rejestracji w dniu 25 marca 2021 r. przez Sąd zmiany statutu Spółki. Niniejsza zmiana statutu Emitenta została przyjęta Uchwałami nr 3-7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 29 września 2020 r. Zmianie uległ §6 ust.1 statutu Emitenta. Dotychczasowe brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 581.200 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Nowe brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.147.943,5 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.” Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

2021-04-15 Podpisanie Listu Intencyjnego na zakup udziałów lidera technologii magazynowania energii: STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o.

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr14/2021 Data sporządzenia:2021-04-15 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Podpisanie Listu Intencyjnego na zakup udziałów lidera technologii magazynowania energii: STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku podpisał List Intencyjny dotyczący zakupu 40% udziałów w STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim. Umowa zakupu ma zostać sfinalizowana do dnia 30 kwietnia 2021 roku po zakończeniu audytu księgowego (due dilligence) nabywanej spółki. Po zakończeniu audytu ustalona zostanie ostateczna cena transakcji. Zarząd Emitenta podkreśla, że nabycie znaczącego pakietu udziałów w STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. stanowi kolejny krok w realizacji strategii rozwoju Spółki, zmierzającej do zajęcia znaczącej pozycji produktowej na rynku magazynowania energii oraz zapewnienia dedykowanych rozwiązań dla produktów własnych, w tym Inteligentnego Terminala Komunikacyjnego (ITK Point). Nabywana spółka jest liderem technologii magazynowania energii, w tym magazynów hybrydowych oraz przepływowych typu: VRFB Vanadium Red Flow Battery i współpracuje z największymi światowymi brandami tego segmentu. STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. dostarcza technologie magazynowania energii także na rynku krajowym. W marcu bieżącego roku Spółka ta podpisała umowę na dostawę magazynu energii BZE realizowanego dla Tauron Polska S.A.w Bytomiu. Emitent w momencie finalizacji umowy zakupu lub w przypadku innego zdarzenia w związku z niniejszą informacją powiadomi o tym wiadomość publiczną odrębnym raportem bieżącym.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-04-15Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-04-08 Informacja o otrzymaniu z Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej świadectwa rejestracji 3-ech wzorów wspólnotowych Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr13/2021 Data sporządzenia:2021-04-08 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o otrzymaniu z Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej świadectwa rejestracji 3-ech wzorów wspólnotowych Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2021 z dnia 13.01.2021 roku, informuje o otrzymaniu z Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej świadectw rejestracji 3-ech wzorów wspólnotowych Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego. Emitent otrzymał świadectwo dla każdej z trzech wersji ITK POINT: – wersja S (wym. 3,50 x 2,14 x 2,80 m) – otrzymano świadectwo rejestracji nr: 008339337-0003, – wersja M (wym. 5,75 x 2,14 x 2,80 m) – otrzymano świadectwo rejestracji nr: 008339337-0002, – wersja L (wym. 8,67 x 2,14 x 2,80 m) – otrzymano świadectwo rejestracji nr: 008339337-0001. ITK POINT to nowoczesny, autonomiczny przystanek, stanowiący jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych. Zarząd pragnie podkreślić duże znaczenie uzyskania prawnej ochrony Własności Intelektualnej Spółki w zakresie produktów, które Spółka zamierza wprowadzić na rynek europejski. Dzięki powyższej ochronie Spółka niwelować będzie skutki nieuczciwej konkurencji w segmencie poszukiwanej i pożądanej kompaktowej smart infrastruktury komunikacyjnej, stanowiącej lokalne bezobsługowe mikrocentra usługowo-informacyjne, do jakich należą ITK POINT (Inteligentne Terminale Komunikacyjne).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-04-08Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-03-29 Informacja na temat wpisania Spółki w charakterze kluczowego dostawcy materiałów przez konsorcjum firm wnioskujących o dotacje w dwóch projektach nautycznych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr12/2021 Data sporządzenia:2021-03-29 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja na temat wpisania Spółki w charakterze kluczowego dostawcy materiałów przez konsorcjum firm wnioskujących o dotacje w dwóch projektach nautycznych Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje, że Spółka została wpisana jako kluczowy dostawca materiałów przez konsorcjum firm wnioskujących o dotacje do dwóch projektów nautycznych: 1) „Inteligentna morska sieć służąca zrównoważonej turystyce oparta na odnawialnej energii elektrycznej wraz z magazynowaniem wodoru” Projekt morskiej inteligentnej mikrosieci OASIS obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie demonstratora wysoce skalowalnej, elastycznie konfigurowalnej infrastruktury zarządzania energią odnawialną z systemem dystrybucji dla obiektów turystyki wodnej: jachtów, łodzi motorowych i łodzi mieszkalnych. 2) „ECO katamaran z cicho pracującym napędem elektrycznym zasilanym słońcem i wiatrem” Projekt zakłada realizację ekologicznego demonstratora katamaranu, którego konstrukcja integruje kilka innowacyjnych technologii w celu stworzenia nowej jakości w dziedzinie zrównoważonej turystyki, wspierając tym samym racjonalną politykę transportową opartą na energii odnawialnej. Konstrukcja katamaranu będzie oparta na innowacyjnych materiałach kompozytowych zawierających odpadowe włókna naturalne. W obydwu projektach Spółka występuje w roli kluczowego dostawcy magazynów energii, paneli fotowoltaicznych, oraz szkła z ogniwami PV dla houseboatów. Łączna wartość dostaw bezpośrednich dla tych projektów to 3.200.000,00 złotych. O ocenie złożonych wniosków i ewentualnym terminie rozpoczęcia dostaw Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-03-29Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-03-17 Informacja o złożeniu wniosku pn. „Stworzenie wirtualnej elektrowni opartej na zasobach odnawialnych i wdrożenie blockchain do systemu bilansowania energii” w programie Innovation Fund InnovFund-SSC-2020 InnovFund – SL na kwotę 12.500.000,00 EUR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr11/2021 Data sporządzenia:2021-03-17 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o złożeniu wniosku pn. „Stworzenie wirtualnej elektrowni opartej na zasobach odnawialnych i wdrożenie blockchain do systemu bilansowania energii” w programie Innovation Fund InnovFund-SSC-2020 InnovFund – SL na kwotę 12.500.000,00 EUR Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o złożeniu wniosku pn. „Stworzenie wirtualnej elektrowni opartej na zasobach odnawialnych i wdrożenie blockchain do systemu bilansowania energii” w programie Innovation Fund InnovFund-SSC-2020 InnovFund – SL. Złożenie przedmiotowego wniosku jest silnym akcentem bezpośrednio powiązanym z wejściem Spółki na europejski rynek innowacyjnych produktów. Zarząd planuje dynamicznie wzmacniać pozycję EKOPARKU w nowych obszarach działalności, w tym rozwijać, promować i komercjalizować autorski produkt – ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych. Wartość projektu opiewa na kwotę 12.500.000,00 euro, a kwota dofinansowania wynosi 5.000.000,00 euro. Projekt ma na celu stworzenie rozproszonej wirtualnej elektrowni opartej na odnawialnych źródłach energii pochodzącej głównie od prosumentów (np. Panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, wiatraki), której nadwyżki nie są zwracane do sieci, lecz gromadzą się w wirtualnym zakładzie mocy – za co klient – prosument otrzymuje token nowej kryptowaluty. Infrastruktura zbudowana jest z sieci rozproszonych prosumentów, którzy posiadają zakupione od Spółki Odnawialne Źródła Energii (PV, wiatraki, pompy ciepła) wraz z baterią. Wartość kryptowaluty będzie rosła wraz ze wzrostem sieci prosumenckiej, czyli rozproszonej sieci bateryjnej. Projekt zakłada wdrożenie technologii blockchain do systemu bilansowania energii. O ocenie złożonego wniosku Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-03-17Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-03-17 Informacja o złożeniu wniosku pn. „Stworzenie rozproszonej wirtualnej elektrowni opartej na odnawialnych źródłach energii pochodzących od prosumentów oraz stworzenie kryptowaluty opartej na przepływach energii” w programie Innovation Fund InnovFund-SSC-2020 InnovFund – SL na kwotę 12.500.000,00 EUR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr10/2021 Data sporządzenia:2021-03-17 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o złożeniu wniosku pn. „Stworzenie rozproszonej wirtualnej elektrowni opartej na odnawialnych źródłach energii pochodzących od prosumentów oraz stworzenie kryptowaluty opartej na przepływach energii” w programie Innovation Fund InnovFund-SSC-2020 InnovFund – SL na kwotę 12.500.000,00 EUR Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o złożeniu wniosku pn. „Stworzenie rozproszonej wirtualnej elektrowni opartej na odnawialnych źródłach energii pochodzących od prosumentów oraz stworzenie kryptowaluty opartej na przepływach energii” w programie Innovation Fund InnovFund-SSC-2020 InnovFund – SL. Złożenie przedmiotowego wniosku jest silnym akcentem bezpośrednio powiązanym z wejściem Spółki na europejski rynek innowacyjnych produktów. Zarząd planuje dynamicznie wzmacniać pozycję EKOPARKU w nowych obszarach działalności, w tym rozwijać, promować i komercjalizować autorski produkt – ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych. Wartość projektu opiewa na kwotę 12.500.000,00 euro, a kwota dofinansowania wynosi 1.450.000,00 euro. Projekt ma na celu stworzenie rozproszonej wirtualnej elektrowni opartej na odnawialnych źródłach energii pochodzącej głównie od prosumentów (np. Panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, wiatraki), której nadwyżki nie są zwracane do sieci, lecz gromadzą się w wirtualnym zakładzie mocy – za co klient – prosument otrzymuje token nowej kryptowaluty. Infrastruktura zbudowana jest z sieci rozproszonych prosumentów, którzy posiadają zakupione od Spółki Odnawialne Źródła Energii (PV, wiatraki, pompy ciepła) wraz z baterią. Wartość kryptowaluty będzie rosła wraz ze wzrostem sieci prosumenckiej, czyli rozproszonej sieci bateryjnej. Projekt zakłada wdrożenie technologii blockchain do systemu bilansowania energii. O ocenie złożonego wniosku Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-03-17Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-03-17 Informacja o złożeniu wniosku pn. „Wielofunkcyjny Inteligentny Terminal Komunikacyjny - hybrydowa platforma usług komunalnych” w programie Innovation Fund InnovFund-SSC-2020 InnovFund – SL na kwotę 12.500.000,00 EUR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr9/2021 Data sporządzenia:2021-03-17 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o złożeniu wniosku pn. „Wielofunkcyjny Inteligentny Terminal Komunikacyjny – hybrydowa platforma usług komunalnych” w programie Innovation Fund InnovFund-SSC-2020 InnovFund – SL na kwotę 12.500.000,00 EUR Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:

Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o złożeniu wniosku pn. „Wielofunkcyjny Inteligentny Terminal Komunikacyjny – hybrydowa platforma usług komunalnych” w programie Innovation Fund InnovFund-SSC-2020 InnovFund – SL.

Złożenie przedmiotowego wniosku jest silnym akcentem bezpośrednio powiązanym z wejściem Spółki na europejski rynek innowacyjnych produktów. Zarząd planuje dynamicznie wzmacniać pozycję EKOPARKU w nowych obszarach działalności, w tym rozwijać, promować i komercjalizować autorski produkt – ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych.

Wartość projektu opiewa na kwotę 12.500.000,00 euro, a kwota dofinansowania wynosi 7.250.000,00 euro.

Projekt ma na celu stworzenie i wdrożenie Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego z wykorzystaniem zasad zrównoważonego projektowania i rozwoju jako budynku niemieszkalnego, który dzięki swojej „ofercie” (ogólnodostępny internet, aplikacje ułatwiające dostęp do e-urzędów, stacja ładowania pojazdów, drobne zakupy, oczekiwanie na autobus) – ma stać się miejscem wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych relacji międzypokoleniowych. Celem szczegółowym projektu jest stworzenie możliwości budowy komplementarnych, bezobsługowych systemów usługowych wspierających funkcjonowanie społeczności lokalnej w zakresie przestrzeni publicznej, gdzie dostęp do poboru mocy przez różnego typu urządzenia jest ograniczony.

O ocenie złożonego wniosku Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

 

2021-02-16 Informacja o tymczasowym wstrzymaniu realizacji 3-ech projektów B+R objętych Voucherem Badawczym

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr8/2021 Data sporządzenia:2021-02-16 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o tymczasowym wstrzymaniu realizacji 3-ech projektów B+R objętych Voucherem Badawczym Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 20 lipca 2020 r., informuje o tymczasowym wstrzymaniu realizacji projektów dotyczących Voucherów Badawczych finansowanych przez Fundusz Badań i Wdrożeń ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wstrzymanie dotyczy projektów o następującej tematyce: 1) Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego. 2) Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących. 3) Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy Planowany termin zakończenia realizacji Voucherów przypadał na dzień 30.11.2020 r. – po uzyskaniu zgody ze strony Instytucji Zarządzających na wydłużenie realizacji projektów, w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19, o czym Emitent informował we wskazanym powyżej raporcie ESPI. Spółka zwróciła się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o ponowne wydłużenie terminu zakończenia, jednakże uzyskała odpowiedź odmowną w tym zakresie. Wobec powyższego, Zarząd podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu realizacji przedmiotowych zadań. Spółka zamierza dokończyć niniejsze projekty samodzielnie w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Intencją Zarządu jest wykorzystanie opracowanych rozwiązań podczas prac nad magazynami energii oraz trwałe wdrożenie do oferty Spółki związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii. O ewentualnych dalszych zmianach w zakresie realizacji wskazanych projektów Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-02-16Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-02-15 Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr6/2021 Data sporządzenia:2021-02-15 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.02.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Jarosława Mytlewskiego – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej. Emitent niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie z incydentalnym opóźnieniem. Zarząd Emitenta deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapobiec takowym zdarzeniom w przyszłości. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki PlikOpis

Zawiadomienie z dnia 03.02.2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-02-15Wojceich TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-02-15 Raport Kwartalny za IV kwartał 2020 Pri Ekopark

 

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

IV KWARTAŁ 2020 ROKU.pdf

 

2021-02-09 Podpisanie Porozumienia dotyczącego utworzenia Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT)

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr5/2021 Data sporządzenia:2021-02-09 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Podpisanie Porozumienia dotyczącego utworzenia Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o podpisaniu w dniu 9 lutego 2021 r. przez wszystkie Strony Porozumienia z dnia 1 lutego 2021 r. dotyczącego utworzenia Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT), którego sygnatariuszami są: – Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (wraz z KEZO Centrum Badawcze PAN), – Centrum Badawcze EKOPARK stanowiące wydzieloną część PRI EKOPARK S.A., – Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) z siedzibą w Jabłonnie (KEZO CB PAN), – Fundacja CFBT.PL siedzibą w Olsztynie. Program zajmować się będzie opracowywaniem, propagowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem standardów oraz dobrych praktyk wykonawczych wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w przestrzeni publicznej i komercyjnej. W szczególności Program CBOiNT obejmować będzie: – badanie i rozwijanie metod zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji OZE, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i magazynów energii, rekomendowanie technologii i dobrych praktyk wykonawstwa, – przygotowanie i rozwijanie zaleceń i rekomendacji dla wydziałów architektury, nadzoru budowlanego i rzeczoznawców co do zasad ochrony przeciwpożarowej, – przygotowanie rekomendacji dobrych praktyk wykonawczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych dla firm i jednostek instalacyjnych, – opracowanie i rozwijanie zaleceń odnośnie technik i metod gaszenia i bezpieczeństwa pożarowego dla jednostek Straży Pożarnej W ramach Programu CBOiNT przewidziane jest prowadzenie szkoleń w wyżej wymienionych zakresach dla: – wydziałów architektury i nadzoru budowlanego, – jednostek Straży Pożarnych, – firm projektowych, instalacyjnych, wykonawczych, dystrybucyjnych i produkcyjnych związanych z branżą, oraz wydawanie Certyfikatów poszkoleniowych, i Certyfikatów rekomendacyjnych do stosowania technologii i produktów przebadanych pod względem bezpieczeństwa pożarowego w ramach CBOiNT. Zarząd EKOPARK S.A. wyraża przekonania że współpraca w ramach CBOiNT wiodących instytutów naukowych (PAN), Centrum Badawczego EKOPARK oraz specjalistów, praktyków pożarnictwa (fundacja CFBT.PL) zajmujących się podnoszeniem kwalifikacji jednostek straży pożarnej wypełni lukę kompetencyjną hamującą rozwój dobrych praktyk i podnoszenie standardów usług i bezpieczeństwa na gwałtownie rozwijającym się rynku nowych technologii (w tym OZE).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-02-09Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-01-29 Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 24,618,537.50 EUR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr4/2021 Data sporządzenia:2021-01-29 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 24,618,537.50 EUR Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o złożeniu wniosku pn. „Tworzenie i wdrożenie Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego z wykorzystaniem zasad zrównoważonego projektowania i rozwoju” w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje. Złożenie przedmiotowego wniosku jest silnym akcentem bezpośrednio powiązanym z wejściem Spółki na europejski rynek innowacyjnych produktów. Zarząd planuje dynamicznie wzmacniać pozycję EKOPARKU w nowych obszarach działalności, w tym rozwijać, promować i komercjalizować autorski produkt – ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych. Wartość projektu opiewa na kwotę 24,618,537.50 euro, poziom dofinansowania wynosi 70%. Celem tego projektu jest realizacja szeregu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych przy zastosowaniu zasady zrównoważonego projektowania pod kątem efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Cel w zakresie budownictwa niemieszkalnego: „Inteligentny Terminal Komunikacyjny – hybrydowa platforma usług komunalnych”. Jako budynek niemieszkalny dzięki swojej „ofercie” (publiczny internet, aplikacje ułatwiające dostęp do e-biur, stacja ładowania pojazdów, drobne zakupy, czekanie na autobus) – ma dać możliwość tworzenia komplementarnych, bezobsługowych systemów obsługi gdzie dostęp do poboru energii jest ograniczony ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury energetycznej. Cel w zakresie budownictwa mieszkaniowego – budowa inteligentnego domu z COREHAUS. Zakłada się stworzenie modelu (domu modułowego) – pilotażowego o powierzchni 150 m2 i 5 niezależnych modułów do integracji w kolejne niezależne budynki mieszkalne. Projekt zakłada stworzenie energooszczędnego systemu prefabrykowanych domów modułowych z ekologicznych surowców. O ocenie złożonego wniosku Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-01-29Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-01-29 Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 6.912.967,50 EUR

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr3/2021 Data sporządzenia:2021-01-29 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 6.912.967,50 EUR Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o złożeniu wniosku pn. „Tworzenie i wdrażanie rozproszonych banków mocy w formie Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego z modułowym systemem ładowania” w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje. Złożenie przedmiotowego wniosku jest silnym akcentem bezpośrednio powiązanym z wejściem Spółki na europejski rynek innowacyjnych produktów. Zarząd planuje dynamicznie wzmacniać pozycję EKOPARKU w nowych obszarach działalności, w tym rozwijać, promować i komercjalizować autorski produkt – ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych. Wartość projektu opiewa na kwotę 6.912.967,50 euro, poziom dofinansowania wynosi 70%. Celem projektu jest wdrożenie systemu ładowania pojazdów elektrycznych opartego na wykorzystaniu hybrydowych banków energii w technologii flow z wykorzystaniem ogniw litowo-jonowych w przestrzeni publicznej. Dzięki zastosowanej technologii stworzymy możliwość ładowania pojazdów elektrycznych w systemie 4 stacji ładowania o mocy 5 kW przy zasilaniu 2 kW w sposób umożliwiający dostęp do Odnawialnych Źródeł Energii i promujący zrównoważony rozwój miast i obszarów wiejskich. O ocenie złożonego wniosku Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-01-29Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

2021-01-28 Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 5.734.375 EUR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr2/2021 Data sporządzenia:2021-01-28 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 5.734.375 EUR Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o złożeniu wniosku pn. „Badania behawioralne przeprowadzone na serii innowacyjnych jednostek zwanych ITK – Inteligentny Terminal Komunikacyjny” w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje. Złożenie przedmiotowego wniosku jest silnym akcentem bezpośrednio powiązanym z wejściem Spółki na europejski rynek innowacyjnych produktów. Zarząd planuje dynamicznie wzmacniać pozycję EKOPARKU w nowych obszarach działalności, w tym rozwijać, promować i komercjalizować autorski produkt – ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych. Wartość projektu opiewa na kwotę 5.734.375,00 euro, poziom dofinansowania wynosi 100%. Projekt ma na celu pomóc w promowaniu zrównoważonego rozwoju środowiska poprzez wykorzystanie Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego do zmiany odpowiednich ludzkich zachowań w kierunku prośrodowiskowym. Aby to osiągnąć, w badaniach przyjęte zostanie podejście skoncentrowane na rozwijaniu związku między środowiskiem fizycznym, a zachowaniem człowieka, koncentrujące się na społecznych, psychologicznych i fizycznych wpływach środowiska. Inteligentny Terminal Komunikacyjny dzięki swojej „ofercie” (publiczny internet, aplikacje ułatwiające dostęp do e-urzędów, stacja ładowania pojazdów, drobne zakupy, oczekiwanie na autobus) stanie się miejscem wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych relacji międzypokoleniowych. Stanie się miejscem, w którym dostęp do internetu sprzyja również bezpośrednim kontaktom interpersonalnym. Rozwój takich więzi sprzyja bezpieczeństwu lokalnemu i pozytywnie wpływa na społeczeństwo. O ocenie złożonego wniosku Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-01-28Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-01-13 Zgłoszenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zarejestrowania 3-ech wzorów wspólnotowych Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr1/2021 Data sporządzenia:2021-01-13 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Zgłoszenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zarejestrowania 3-ech wzorów wspólnotowych Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o zgłoszeniu w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zarejestrowania 3-ech wzorów wspólnotowych Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego (ITK POINT). Zgłoszenie dotyczy trzech wersji ITK POINT: – wersja S (wym. 3,50 x 2,14 x 2,80 m) – nadano numer wzoru wspólnotowego: 008339337-0003, – wersja M (wym. 5,75 x 2,14 x 2,80 m) – nadano numer wzoru wspólnotowego: 008339337-0002, – wersja L (wym. 8,67 x 2,14 x 2,80 m) – nadano numer wzoru wspólnotowego: 008339337-0001. ITK POINT to nowoczesny, autonomiczny przystanek, stanowiący jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych. Intencją Zarządu jest zagwarantowanie ochrony Własności Intelektualnej Spółki w zakresie innowacyjnych produktów, które Spółka zamierza wprowadzić niebawem na rynek europejski. Więcej szczegółów odnośnie wdrożenia do sprzedaży Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych Zarząd poda do wiadomości odrębnym raportem w stosownym czasie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-01-13Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2021-01-12 Podsumowanie subskrypcji akcji serii H oraz J

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H oraz akcji serii J emitowanych na podstawie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiednio nr 3 oraz nr 4 podjętych dnia 29 września 2020 r. przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii H oraz subskrypcję akcji J. Zarząd zaoferował akcje Inwestorom od lat związanym z rynkiem nowych technologii, którzy posiadają doświadczenie i relacje w segmentach kluczowych dla planów rozwojowych Spółki. Tym samym Zarząd pragnie podkreślić całkowity sukces zrealizowanej emisji, ponieważ oprócz kapitału Spółka pozyskała doświadczenie oraz kompetencje pozwalające otworzyć się na nowe lukratywne produkty i rynki zbytu. Akcje serii H 1)Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii H miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło dnia 29 września 2020 r. Wszystkie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H zostały zawarte i wkłady pieniężne na ich pokrycie wniesione w całości do dnia 21 grudnia 2020 r. 2)Daty przydziału instrumentów finansowych; Z uwagi na fakt, iż akcje serii H zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. Wszystkie akcje serii H zostały przydzielone w związku z zawarciem umów objęcia akcji do dnia 21 grudnia 2020 r. 3)Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; 2.500.000 4)Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy; Nie dotyczy. 5)Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; 2.500.000 6)Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); 0,40 zł 6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: Akcje serii H zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki. 7)Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 2 osobom fizycznym. 8)Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte z 2 osobami fizycznymi. 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 9)Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); Nie dotyczy. 10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł d)promocji oferty: 0,00 zł Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta. Nie dotyczy. Akcje serii J 1)Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii J miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło dnia 29 września 2020 r. Wszystkie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J zostały zawarte i wkłady pieniężne na ich pokrycie wniesione w całości do dnia 21 grudnia 2020 r. 2)Daty przydziału instrumentów finansowych; Z uwagi na fakt, iż akcje serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. Wszystkie akcje serii H zostały przydzielone w związku z zawarciem umów objęcia akcji do dnia 21 grudnia 2020 r. 3)Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; 2.500.000 4)Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy; Nie dotyczy. 5)Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; 2.500.000 6)Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); 0,40 zł 6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: Akcje serii J zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki. 7)Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; Akcje serii J zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 3 osobom fizycznym. 8)Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; Umowy objęcia akcji serii J zostały zawarte z 3 osobami fizycznymi. 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 9)Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); Nie dotyczy. 10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: e)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł f)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł g)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł h)promocji oferty: 0,00 zł Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta. Nie dotyczy. Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

2021-01-12 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach: • raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r. • raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r. • raport roczny za 2020 r. – 31 maja 2021 r. • raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r. • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

2020-11-24 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr30/2020 Data sporządzenia:2020-11-24 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się pod adresem: Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Niniejsze wezwanie jest piątym, ostatnim spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-11-24Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-11-16 Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

 

 

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

III KWARTAŁ 2019 ROKU.PDF

 

2020-11-09 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr29/2020 Data sporządzenia:2020-11-09 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się pod adresem: Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-11-09Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

 

2020-10-26 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr28/2020 Data sporządzenia:2020-10-26 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się pod adresem: Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-10-26Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-10-15 Rozwiązanie istotnej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr27/2020 Data sporządzenia:2020-10-15 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Rozwiązanie istotnej umowy Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 23/20 z dnia 01.10.2020 r., raportu ESPI nr 14/2020 z dnia 07.08.2020 r. oraz raportu ESPI nr 7/2020 z dnia 12 marca 2020 r. informuje o rozwiązaniu zawartej dnia 12 marca 2020 roku umowy o wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Ownia o 6 kurników do chowu bojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą z zagospodarowaniem terenu w zabudowie zagrodowej pomiędzy PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Wykonawca”), a JW AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”). Spółka powzięła informację, że Zamawiający nie otrzymał finansowania na realizację niniejszej inwestycji. W związku z powyższym, wskazana umowa uległa samorozwiązaniu. Informacja o zawarciu w marcu 2020 r. niniejszej istotnej umowy została uznana za informację poufną, gdyż w ocenie Zarządu Emitenta mogła wywrzeć istotny wpływ na negocjacje z pozostałymi kontrahentami.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-10-15Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-10-12 Zawarcie istotnej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr26/2020 Data sporządzenia:2020-10-12 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Zawarcie istotnej umowy Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana, zawarta w dniu 5 października 2020 roku, umowa o współpracy w zakresie pozyskiwania klientów pomiędzy PRI EKOPARK S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie, a TROPS S.A. („Wykonawca”) z siedzibą w Toruniu. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie wstępnej prezentacji produktów Zamawiającego, w szczególności instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, oraz przekazanie danych kontaktowych zainteresowanych klientów bezpośrednio do Zamawiającego w celu uzyskania ostatecznej wyceny. Zgodnie z treścią Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% przedmiotowej ceny, w sytuacji, gdy klient przekazany przez Wykonawcę zdecyduje się na montaż produktu Zamawiającego. W ocenie Zarządu, TROPS S.A. jako uznany partner, istniejący na rynku od 30 lat i posiadający 22 oddziały hurtowni, znacząco przyczyni się do wzrostu sprzedaży produktów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii oferowanych przez PRI EKOPARK S.A. Informacja o zawarciu niniejszej istotnej umowy została uznana za informację poufną, gdyż w ocenie Zarządu Emitenta może wywrzeć istotny wpływ na negocjacje z pozostałymi kontrahentami.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-10-12Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-10-12 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr25/2020 Data sporządzenia:2020-10-12 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.10.2020 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5%. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu. Załączniki PlikOpis Zawiadomienie.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-10-12Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-10-12 Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr24/2020 Data sporządzenia:2020-10-12

Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się pod adresem: Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-10-12Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-10-08 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 28.09.2020 r. informacje o rejestracji przez Sąd zmiany statutu Spółki. Niniejsze zmiany Statutu Emitenta zostały przyjęte Uchwałą nr 4 i Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 28 lutego 2020 r. Zmianie uległ § 6 ust.1 Statutu Emitenta. Dotychczasowe brzmienie: 1.Kapitał zakładowy wynosi 409.700,00 zł i jest podzielony na: 1)1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa głosy) na jedną akcję, 2)932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3)799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 4)200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 5)700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Nowe brzmienie: 1.Kapitał zakładowy wynosi 581.200,00 zł i jest podzielony na: 1)1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa głosy) na jedną akcję, 2)932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3)799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 4)200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 5)700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 6)715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7)1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

2020-10-01 Informacja o zawarciu aneksu do istotnej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr23/2020 Data sporządzenia:2020-10-01 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o zawarciu aneksu do istotnej umowy Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. niniejszym informuje, iż Emitent dnia 30 września 2020 r. zawarł aneks do umowy o wykonanie robót budowlanych z dnia 12 marca 2020 r. z JW AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z treścią niniejszego aneksu, ustalono, iż termin rozpoczęcia robót może ulec przesunięciu do dnia 31 października 2020 r. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 12.450.860,00 zł netto. O rozpoczęciu robót budowlanych bądź o wydłużeniu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-10-01Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-09-29 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr22/2020 Data sporządzenia:2020-09-29 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września 2020 roku, posiadały co najmniej 5 % w głosach: 1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56 % ogólnej liczby głosów na NWZA i 40,26 % głosów ogółem w Spółce, 2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44 % ogólnej liczby głosów na NWZA i 10,99 % głosów ogółem w Spółce.

(pełna nazwa emitenta) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) (kod pocztowy) (miejscowość) (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) (NIP) (REGON)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

 

2020-09-29 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 9 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Rafała Ropiaka, uchwałą nr 10 Pana Rafała Kwiatkowskiego, uchwałą nr 11 Pana Jarosława Mytlewskiego, a uchwałą nr 12 Pana Mariusza Górskiego. Uchwałą nr 12 jednocześnie odwołano z Rady Nadzorczej Emitenta Panią Małgorzatę Szczyglewską. Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

0000125121_202009290000129458.pdf

0000125122_202009290000129458.pdf

0000125123_202009290000129458.pdf

0000125124_202009290000129458.pdf

0000125125_202009290000129458.pdf

 

2020-09-29 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2020 roku

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 września 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

0000125120_202009290000129457.pdf

2020-09-28 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr21/2020 Data sporządzenia:2020-09-28 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się pod adresem: Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-09-28Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-08-31 Zawarcie umowy inwestycyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr18/2020 Data sporządzenia:2020-08-31 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Zawarcie umowy inwestycyjnej Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa inwestycyjna („Umowa”) zawarta dnia 28 sierpnia 2020 r. pomiędzy Emitentem, a dwoma osobami fizycznymi („Inwestorzy”).

 

Zgodnie z treścią Umowy, Spółka zobowiązuje się wobec Inwestorów zaoferować objęcie łącznie 5.000.000 akcji na warunkach zgodnych z Umową po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Emitenta o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Ponadto, Inwestorzy zobowiązani są do wniesienia wkładu pieniężnego na poczet obejmowanych akcji zaliczkowo w terminie 14 dni od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Emitenta, jednak nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-08-31Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-08-10 Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

2020-08-07 Informacja o zawarciu aneksów do istotnej umowy

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr14/2020 Data sporządzenia:2020-08-07 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o zawarciu aneksów do istotnej umowy Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2020 z dnia 12 marca 2020 r. niniejszym informuje, iż Emitent zawarł dwa aneksy do umowy o wykonanie robót budowlanych z JW AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z aneksem nr 1 termin rozpoczęcia robót mógł ulec wydłużeniu do dnia 31 lipca 2020 r., natomiast zgodnie z aneksem nr 2 termin rozpoczęcia robót może ulec do dnia 30 września 2020 r.

 

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 12.450.860,00 zł netto.

O rozpoczęciu robót budowlanych bądź o wydłużeniu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-08-07Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-08-05 Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2020

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2020 r. na dzień 10 sierpnia 2020 r. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2020 w dniu 13 stycznia 2020 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za II kwartał 2020 r. był dzień 14 sierpnia 2020 r. Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

2020-07-20 Zgoda Instytucji Zarządzających na przedłużenie realizacji projektów badawczo-rozwojowych Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr12/2020 Data sporządzenia:2020-07-20 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Zgoda Instytucji Zarządzających na przedłużenie realizacji projektów badawczo-rozwojowych Spółki. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu ESPI 1/2020 z dnia 13.01.2020 r. oraz raportu ESPI 2/2020 z dnia 13.01.2020 r. Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje o otrzymaniu zgody ze strony Instytucji Zarządzających na wydłużenie realizacji projektów, w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19: 1) „Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego” do dnia 30.11.2020 roku, Rezultatem tego projektu będzie integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego. Opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad magazynami energii jak i zostaną wdrożone do naszej oferty związanej z instalacjami OZE. Wartość netto zadania: 100.000,00 zł. Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł. 2) „Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących” do dnia 30.11.2020 roku, Niniejsze przedsięwzięcie stanowi innowację produktową dotyczącą opracowania sterowników systemowych służących do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących. Rozwiązanie projektowe zostanie zaimplementowane do naszej oferty Odnawialnych Źródeł Energii, a wyniki projektu będą dalej rozwijane w powstającym Centrum Badawczo Rozwojowym w Lipienicy. Wartość netto zadania: 100.000,00 zł. Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł. 3) „Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy” do dnia 30.11.2020 roku, Rezultatem tego projektu będzie dobranie odpowiednich warstw transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy. Opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad długofalowymi magazynami energii jak i zostaną wdrożone do naszej oferty Odnawialnych Źródeł Energii. Wartość netto zadania: 100.000,00 zł. Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł. 4) „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych” do dnia 01.12.2020 roku. W ramach niniejszego projektu Emitent opracuje nowoczesne, komfortowe i bezpieczne wiaty przystankowe wyposażone w funkcjonalności, takie jak między innymi: ładowanie urządzeń elektrycznych, takich jak laptopy, smartfony, tablety, itp., monitoring, przycisk S.O.S, moduł Wi-Fi, oświetlenie LED, funkcja samoodśnieżania, dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami czy czujniki zmierzchu. Na realizację niniejszego projektu Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 615.160,00 zł, całkowity koszt projektu zaś wynosi 1.286.088,00 zł

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-07-20Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-07-17 Raport roczny za rok 2019

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2019.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

0000122789_202007170000127897.pdf

0000122788_202007170000127897.pdf

0000122787_202007170000127897.pdf

0000122786_202007170000127897.pdf

 

2020-07-14 ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ZA 2019 ROK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za 2019 rok na dzień 17 lipca 2020 roku w związku z szybszym zakończeniem audytu danych finansowych. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 10/2020 z dnia 26 maja 2020 roku Emitent zmienił pierwotny termin publikacji raportu za 2019 rok na dzień 31 lipca 2020 roku w związku z przesunięciem terminu audytu danych finansowych. Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

2020-05-26 ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ZA 2019 ROK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za 2019 rok na dzień 31 lipca 2020 roku w związku z przesunięciem terminu audytu danych finansowych.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2020 w dniu 13 stycznia 2020 roku pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za 2019 rok był dzień 29 maja 2020 roku.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

2020-05-22 INFORMACJA O OTRZYMANIU POMOCY Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ PRZEZ SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr11/2020 Data sporządzenia:2020-05-22 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Informacja o otrzymaniu pomocy z Tarczy Antykryzysowej przez Spółkę Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 22 maja 2020 roku, powziął informację o decyzji w sprawie umowy subwencji wydanej dnia 13 maja 2020 roku przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejsza decyzja dotyczy umowy subwencji finansowej zawartej pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Emitentem. Zgodnie z decyzją Polskiego Funduszu Rozwoju, który dokonał pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania subwencji finansowej, Emitent otrzymał przelew kwoty subwencji finansowej w wysokości 699 508 zł na wskazany w umowie rachunek bankowy.

 

Dodatkowo, Zarząd Spółki, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął również informację, iż zgodnie z pismem od Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 15 maja 2020 roku, otrzymał dofinansowanie na rachunek bankowy w kwocie 51 069,69 zł. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, jak również dofinansowanie należnych składek ZUS dotyczy okresu 01.04.2020 – 30.04.2020. Dofinansowanie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, który dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników powyżej 30 roku życia oraz w ramach programu „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, który dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników do 30 roku życia.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-05-22Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-05-15 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2020 PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

0000120193_202005150000126372.pdf

 

2020-04-30 ZGODA MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ NA PRZEDŁUŻENIE REALIZACJI PROJEKTU PN. „CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK”

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr10/2020 Data sporządzenia:2020-04-30 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Zgoda Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przedłużenie realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK” Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu ESPI 3/2019 z dnia 12.02.2019 r. Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje o otrzymaniu zgody z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na wydłużenie realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK” do dnia 31.03.2021 roku w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19.

 

Projekt polega na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. Misją Centrum Badawczo-Rozwojowego mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia.

Całkowity koszt projektu wynosi 13 530 000,00 zł, kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 11 000 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania projektu wynosi 6 050 000,00 zł, co stanowi 55%. Spółka zamierza pokryć wkład własny projektu z bieżącej działalności i/lub kredytu bankowego i/lub ze środków pozyskanych z emisji akcji.

Dzięki realizacji projektu w ramach Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK zostanie utworzona jednostka o nazwie „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”, mająca własną organizacje wewnętrzną, cele i plan działania oraz wyodrębniona pod względem księgowym. Będzie ona stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo zgodnie z przepisami prawa.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-04-30Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-03-25 ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25.03.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 11 i 12 powołało w skład Rady Nadzorczej odpowiednio następujące osoby: – Panią Małgorzatę Szczyglewską oraz – Pana Piotra Grada. Uchwałami nr 9 i 10 natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej: – Pana Pawła Rzeszota oraz – Pana Mariusza Górskiego. Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zarząd Emitenta oświadcza, iż niniejsze załączniki zostaną raz jeszcze opublikowane odrębnym raportem bieżącym po ich fizycznym podpisaniu przez odpowiednich członków Rady Nadzorczej. W związku z obecną sytuacją, tj. pandemią koronawirusa, na moment publikacji niniejszego raportu podpisy członków Rady Nadzorczej są niemożliwe do uzyskania.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

0000119147_202003250000125573.pdf

0000119148_202003250000125573.pdf

 

2020-03-17 WPŁYW PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w związku ze wzrostem w Polsce zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 odczuwalne są negatywne skutki dotyczące bieżącej działalności Emitenta, które mogą mieć istotny, jednoznacznie negatywny, wpływ na jego dalszą działalność operacyjną, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. informuje, że Spółka zmuszona została do tymczasowego wstrzymania/ ograniczenia realizacji niektórych kontraktów i zleceń, ponieważ: – w związku z realnym ryzykiem zagrożenia zdrowia i życia brygad roboczych pracujących delegacyjnie na terenie całego kraju pracownicy delegacyjni odmawiają wyjazdów do pracy, – w związku z ograniczonym transportem towarów z Chin, Emitent ma bardzo ograniczone możliwości zaopatrzenia w podstawowe materiały instalacyjne, – w związku z niepewną sytuacją gospodarczą, klienci indywidualni wycofują się ze zleceń złożonych u Emitenta i wstrzymują inwestycje.

Z dniem 16.03.2020 r. Spółka wdrożyła wewnętrzne procedury ograniczające ryzyko zachorowań wśród pracowników poprzez m.in. wyposażenie brygad w dodatkowe środki higieny, środki dezynfekujące oraz poprzez umożliwienie kadrze biurowej pracy zdalnej.

Spółka z uwagą i niepokojem obserwuje rozwój sytuacji, gdyż w perspektywie najbliższych tygodni (04.05.2020 r.) zaplanowała realizację zawartego, istotnego kontraktu na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Ownia o 6 kurników do chowu bojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą z zagospodarowaniem terenu w zabudowie zagrodowej na kwotę 12.450.860,00 zł netto. Emitent dostrzega realne zagrożenie dla wyników finansowych i przyszłości Spółki, jeżeli obecna sytuacja będzie się przedłużać.

Potencjalne nowe uwarunkowania wynikające z wpływu epidemii COVID-19, które w sposób istotny mogą wpłynąć na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane stosownym raportem bieżącym.

 

2020-02-14 RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2019 PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2019 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

0000118035_202002140000124939.pdf

 

2020-01-13 OBJĘCIE AKCJI W RAMACH KAPITAŁU WARUNKOWEGO

Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) nawiązując do raportu bieżącego EBI nr 10/2019 z dnia 18.07.2019 r., informuje, że inwestorzy objęli 400.000 akcji serii B1 w ramach Programu Motywacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2017 r.

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii B1, wydawanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jest równa 0,10 zł. Akcje objęte są 12-miesięcznym zakazem zbywania. Akcje zostały przez osoby uprawnione opłacone gotówką w całości.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi wraz z zapisaniem akcji na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, o czym Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

2020-01-13 TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach: • raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 roku; • raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 roku; • raport roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 roku; • raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 roku; • raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

2020-01-13 INFORMACJA O PODPISANIU UMÓW Z KUJAWSKO – POMORSKĄ AGENCJĄ INNOWACJI O REALIZACJĘ VOUCHERÓW BADAWCZYCH FINANSOWYCH PRZEZ FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ

Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2019 z dnia 19.08.2019 r., w dniu 31.10.2019 r Emitent podpisał trzy umowy z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji o realizację Voucherów Badawczych finansowanych przez Fundusz Badań i Wdrożeń ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia, które Spółka zrealizuje w ramach Voucherów są następujące:

1) Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego. Rezultatem tego projektu będzie integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego. Opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad magazynami energii jak i zostaną wdrożone do naszej oferty związanej z instalacjami OZE. Wartość netto zadania: 100.000,00 zł. Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.

2) Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących. Niniejsze przedsięwzięcie stanowi innowację produktową dotyczącą opracowania sterowników systemowych służących do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących. Rozwiązanie projektowe zostanie zaimplementowane do naszej oferty Odnawialnych Źródeł Energii, a wyniki projektu będą dalej rozwijane w powstającym Centrum Badawczo Rozwojowym w Lipienicy. Wartość netto zadania: 100.000,00 zł. Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.

3) Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy Rezultatem tego projektu będzie dobranie odpowiednich warstw transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy. Opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad długofalowymi magazynami energii jak i zostaną wdrożone do naszej oferty Odnawialnych Źródeł Energii. Wartość netto zadania: 100.000,00 zł. Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.

Realizacja wszystkich wskazanych przedsięwzięć ma potrwać do dnia 1 kwietnia 2020 roku. Emitent dodatkowo informuje, że nieprzekazanie raportu w terminie, tj. po powzięciu informacji o podpisaniu umów, było powodem przeoczenia.

 

2020-01-13 INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020 NA REALIZACJĘ PROJEKTU „OPRACOWANIE PROJEKTU WZORNICZEGO DLA AUTONOMICZNYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH”

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje nawiązując do raportu bieżącego ESPI nr 9/2019 z dnia 20.08.2019 r., iż w dniu 10.01.2020 r. została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) o przyznaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych”.

W ramach niniejszego projektu Emitent opracuje nowoczesne, komfortowe i bezpieczne wiaty przystankowe wyposażone w funkcjonalności, takie jak między innymi: ładowanie urządzeń elektrycznych, takich jak laptopy, smartfony, tablety, itp., monitoring, przycisk S.O.S, moduł Wi-Fi, oświetlenie LED, funkcja samoodśnieżania, dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami czy czujniki zmierzchu.

Na realizację niniejszego projektu Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 615.160,00 zł, całkowity koszt projektu zaś wynosi 1.286.088,00 zł. Zgodnie z wnioskiem, przedsięwzięcie będzie realizowane do dnia 30.06.2020 r.

 

2019-11-27 REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STRUKTURY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 26.11.2019 r. informację o rejestracji przez KRS zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta poprzez zmianę oznaczenia akcji serii B Spółki w taki sposób, że 932.500 dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii B stało się akcjami zwykłymi na okaziciela serii B2, a 799.500 dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii B stało się akcjami zwykłymi na okaziciela serii B3. Dokonana zmiana oznaczenia akcji Spółki nie powoduje zmiany łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i tworzących kapitał zakładowy Spółki, wartości nominalnej pojedynczej akcji oraz łącznej wartości nominalnej akcji, a także liczby głosów z akcji. Po zmianie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 409 700,00 zł i dzieli się na: a)1 465 000 akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, b)932 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, c)799 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, d)200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, e)700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 5 562 000.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

2019-11-05 ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI Z MBW INWEST SP. Z O.O.

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 października 2019 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy PRI Ekopark S.A. („Pożyczkobiorcą”), a MBW Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie („Pożyczkodawcą”) na kwotę 420 000,00 zł.

Tytułem prowizji od udzielonej pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy kwotę 20 000,00 zł, która zostanie potrącona z Pożyczki. Odsetki Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty w pięciu równych miesięcznych ratach odsetkowych – każda po 4 000,00 zł.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczki w terminie do 28 kwietnia 2020 roku. Termin zwrotu Pożyczki może zostać zarówno wydłużony o kolejne okresy na mocy odrębnego porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej, jak i skrócony do okresu 4 lub 5 miesięcy. Umowa zawiera kary za opóźnienie w spłacie w wysokości 40 000,00 zł.

Emitent uznał informację za poufną, z uwagi na fakt, iż pod udzieloną pożyczkę ustanowiono zabezpieczenie pod postacią nieruchomości należącej do Emitenta („Pożyczkobiorcy”).

 

2019-08-20 SPEŁNIANIE KRYTERIÓW WYBORU NA DOTACJĘ PROJEKTU AUTONOMICZNYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH

Zarząd Emitenta Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) dotyczące Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, informujące, iż projekt „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych” został wybrany do dofinansowania z uwagi na spełnianie kryteriów wyboru projektów, a także uzyskanie odpowiedniej liczby punktów.

Celem projektu jest przyczynienie się do upowszechnienia modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. Celem szczegółowym niniejszego projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego obejmującego autonomiczne i inteligentne wiaty przystankowe oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie linii produkcyjnej niezbędnej do rozpoczęcia produkcji autonomiczne i inteligentnych wiat przystankowych.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 286 088,00 zł, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 045 600,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 615 160,00 zł, co stanowi 58,83% wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny projektu w całym okresie jego realizacji Emitent zamierza pokryć ze środków własnych. Zgodnie z wnioskiem przedsięwzięcie będzie realizowane do 30 czerwca 2020 roku.

Zakwalifikowanie projektu do dofinansowania nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy. Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Spółką i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, o zawarciu której Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Emitent zdecydował się na rozpoczęcie działalności na rynku autonomicznych i inteligentnych wiat przystankowych z uwagi na perspektywiczny rynek oraz doświadczenie na rynku fotowoltaiki. Wskazana przesłanka/ki w ocenie Emitenta pozwalają na uznanie powyższych informacji za poufne, jednakże Emitent podkreśla, że w chwili obecnej nie jest w stanie precyzyjnie określić wpływu umowy na przyszłe wyniki finansowe.

 

2019-08-19 OTRZYMANIE POZYTYWNEJ DECYZJI FUNDUSZU BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY W SPRAWIE DOTACJI

Zarząd Emitenta Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły pozytywne decyzje Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy odnośnie wniosków o dofinansowanie następujących przedsięwzięć pn.:

• „Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego”, którego opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad magazynami energii oraz zostaną wdrożone do oferty związanej z instalacjami OZE. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem potrwa od 1 października 2019 roku do 1 kwietnia 2020 roku. Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia wynoszą 123 000,00 zł, z czego 80 000,00 zł stanowi wnioskowane dofinansowanie,

• „Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących”, rozwiązanie te zostanie zaimplementowane do oferty Odnawialnych Źródeł Energii. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem potrwa od 1 października 2019 roku do 1 kwietnia 2020 roku. Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia wynoszą 123 000,00 zł, z czego 80 000,00 zł stanowi wnioskowane dofinansowanie,

• „Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy”, którego opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad długofalowymi magazynami energii, jak i zostaną wdrożone do oferty Odnawialnych Źródeł Energii. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem potrwa od 1 października 2019 roku do 1 kwietnia 2020 roku. Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia wynoszą 123 000,00 zł, z czego 80 000,00 zł stanowi wnioskowane dofinansowanie.

Wszystkie trzy wnioski uzyskały wymaganą ilość punktów niezbędną do otrzymania dofinansowania. Pozytywna ocena wniosków nie jest jednoznaczna z podpisaniem umów o dofinansowanie. O podpisaniu umów lub odstąpieniu od ich podpisania Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

2019-07-18 UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE WYDANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 15.07.2019 r. podjął uchwałę w sprawie wydania warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 400.000 akcji serii B1 po cenie emisyjnej równej 0,10 zł i zaoferowaniu akcji w ramach Programu Motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2017 r. inwestorom.

W związku ze spełnieniem przesłanek wejścia w życie Programu Motywacyjnego, Zarząd postanowił wydać warranty subskrypcyjne i zaoferować akcji w ramach Programu Motywacyjnego 7 osobom. Termin realizacji warrantów ustalony został do dnia 31.12.2022 r. Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

2019-05-31 RAPORT ROCZNY ZA 2018 ROK PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy roczny za 2018 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

0000112934_201905310000120391.pdf

0000112935_201905310000120391.pdf

0000112936_201905310000120391.pdf

 

2019-04-05 WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY ZADANIA „CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK”

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2019 z dnia 12.02.2019 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o wyborze Generalnego Wykonawcy zadania pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W ramach przeprowadzonego postępowania Emitent otrzymał dwie oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Silesia-Invest sp. z o.o., ul. Rogera 7, 47-400 Racibórz Cena: 11 000 000,00 zł netto

Projekt polega na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. Misją Centrum Badawczo-Rozwojowego mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia.

Zgodnie z wybraną ofertą całkowity koszt projektu wyniesie 13 530 000,00 zł, kwota kosztów kwalifikowanych projektu wyniesie 11 000 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania projektu wynosi 6 050 000,00 zł, co stanowi 55%.

Spółka zamierza pokryć wkład własny projektu z bieżącej działalności i/lub kredytu bankowego i/lub ze środków pozyskanych z emisji akcji. Dzięki realizacji projektu w ramach Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK zostanie utworzona jednostka o nazwie „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”, mająca własną organizacje wewnętrzną, cele i plan działania oraz wyodrębniona pod względem księgowym. Będzie ona stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo zgodnie z przepisami prawa.

 

2019-02-12 ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ „CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK”

W nawiązaniu do raportu ESPI 1/2019 z dnia 09.01.2019 r. Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o zawarciu umowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju o dofinansowanie na budowę „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”.

Projekt polega na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. Misją Centrum Badawczo-Rozwojowego mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia.

Całkowity koszt projektu wynosi 13 550 053,92 zł, kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 11 016 304,00 zł, z czego kwota dofinansowania projektu wynosi 6 058 967,20 zł, co stanowi 55%.

Spółka zamierza pokryć wkład własny projektu z bieżącej działalności i/lub kredytu bankowego i/lub ze środków pozyskanych z emisji akcji.

Dzięki realizacji projektu w ramach Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK zostanie utworzona jednostka o nazwie „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”, mająca własną organizacje wewnętrzną, cele i plan działania oraz wyodrębniona pod względem księgowym. Będzie ona stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo zgodnie z przepisami prawa.

 

2019-01-22 UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU EBI

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 roku (czwartek); • raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 14 maja 2019 roku (wtorek); • raport roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 roku (piątek); • raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 roku (środa); • raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 roku (czwartek).

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

2019-01-18 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 22 LUTEGO 2019 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

2019-01-18 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 22 LUTEGO 2019 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

 

Projekty_uchwal_NWZA_201901181970136238.pdf

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_201901181970136238.pdf

 

2019-01-09 WYNIKI OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA „CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK”

Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o otrzymaniu pozytywnego rozpatrzenia protestu dotyczącego wyników oceny wniosku o dofinansowanie pt.: Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. W wyniku czego Emitent otrzymał dofinansowanie na realizację ww. projektu.

Projekt polega na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. Misją Centrum Badawczo-Rozwojowego mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia.

Całkowity koszt projektu wynosi 13 550 053,92 zł, kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 11 016 304,00 zł, z czego kwota dofinansowania projektu wynosi 6 058 967,20 zł, co stanowi 55%.

Spółka zamierza pokryć wkład własny projektu z bieżącej działalności i/lub kredytu bankowego i/lub ze środków pozyskanych z emisji akcji.

Dzięki realizacji projektu w ramach Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK zostanie utworzona jednostka o nazwie „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”, mająca własną organizacje wewnętrzną, cele i plan działania oraz wyodrębniona pod względem księgowym. Będzie ona stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo zgodnie z przepisami prawa.

Informację uznano za poufną ze względu na wpływ, jaki może mieć realizacja dofinansowania na wyniki finansowe Emitenta oraz na przyszłe perspektywy rozwoju Spółki.

 

2018-11-07 TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2018 ROKU

Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach: • raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 09.11.2018 r. ;

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

2018-10-19 ZAKRES STOSOWANYCH ZASAD „DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

2018-10-19 UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU EBI

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 paździrnika 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu (…)”.

logo_NEW_CONNECT.png
bottom of page