top of page
  • rafalolejnik5

Rejestracja zmiany statutu Spółki

Zaktualizowano: 4 sty 2023

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 25 sierpnia 2021 r. zmian Statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii L, które zostały uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 lipca 2021 r.

W wyniku rejestracji w dniu 25 sierpnia 2021 r. dokonano zmiany następujących paragrafów Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 pkt.:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

Nowa treść § 5 ust. 1 pkt. 1) i 85):

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. (…) 85) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;”

Dotychczasowe brzmienie § 1:

1. Spółka powstaje wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Wojciecha Janusza Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eko Park Wojciech Trawiński w spółkę Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna w trybie art. 5841 i in. kodeksu spółek handlowych. 2. Spółka może używać skróconej firmy Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.

Nowa treść § 1:

1. Spółka powstaje wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Wojciecha Janusza Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eko Park Wojciech Trawiński w Spółkę Akcyjną w trybie art. 5841 i in. kodeksu spółek handlowych. 2. Nazwa Spółki brzmi EKOPARK Spółka Akcyjna. 3. Spółka może używać skróconej firmy EKOPARK S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.

Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 4:

4. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli będzie na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału. W przypadku braku kworum zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.

Nowa treść § 23 ust. 4:

4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku kworum zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 147 943,50 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Nowa treść § 6 ust. 1: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 347 943,50 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 13) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

W związku z rejestracją zmian Statutu Spółki, Zarząd przekazuje również nowy tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 i 2 b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

37 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page