top of page
  • rafalolejnik5

Podsumowanie subskrypcji akcji serii F, G, I, K1, K2

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)


Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F, G, I, K1, K2 przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcje wskazanych powyżej serii akcji.


Subskrypcja akcji serii F


1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

27 lipca 2020 r.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych;

Z uwagi na fakt, iż akcje serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. Wszystkie akcje serii zostały przydzielone w związku z zawarciem umów objęcia akcji do dnia 27 lipca 2020 r.

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

71.500

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

715.000

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

1,40 zł

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii F zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 1.001.000 zł wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 1 osobie prawnej.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Umowy objęcia akcji serii F zostały zawarte z 1 osobą prawną.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy.

10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d) promocji oferty: 0,00 zł

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Nie dotyczy.


Subskrypcja akcji serii G


1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

28 luty 2020 r.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych;

Z uwagi na fakt, iż akcje serii G zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. Wszystkie akcje serii zostały przydzielone w związku z zawarciem umów objęcia akcji do dnia 28 lutego 2020 r.

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

1.000.000

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

1.000.000

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

1,00 zł

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii G zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Akcje serii G zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 1 osobie prawnej.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte z 1 osobą prawną.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy.

10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d) promocji oferty: 0,00 zł

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Nie dotyczy.


Akcje serii I

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

02.10.2020 r. - 07.01.2021 r.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych;

Z uwagi na fakt, iż akcje serii I zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. Wszystkie akcje serii zostały przydzielone w związku z zawarciem umów objęcia akcji do dnia 7 stycznia 2021 r.

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

525.000

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

525.000

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

0,80 zł

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii I zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 420.000 zł wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Akcje serii I zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 4 osobą fizycznym.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Umowy objęcia akcji serii I zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy.

10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł

b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d) promocji oferty: 0,00 zł

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Nie dotyczy.


Akcje serii K1

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

12.11.2020 r. - 12.11.2020 r.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych;

Z uwagi na fakt, iż akcje serii I zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. Wszystkie akcje serii zostały przydzielone w związku z zawarciem umów objęcia akcji dnia 12 listopada 2020 r.

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

42.435

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

42.435

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

1,00 zł

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii K1 zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 42.435 zł wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Akcje serii K1 zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 1 osoba prawna.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Umowy objęcia akcji serii K1 zostały zawarte z 1 osobą prawną

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy.

10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d) promocji oferty: 0,00 zł

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Nie dotyczy.


Akcje serii K2

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

12.11.2020 r. - 12.11.2020 r.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych;

Z uwagi na fakt, iż akcje serii I zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. Wszystkie akcje serii zostały przydzielone w związku z zawarciem umów objęcia akcji dnia 12 listopada 2020 r.

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

100.000

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

100.000

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

1,30 zł

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii K2 zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 130.000 zł wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Akcje serii K2 zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 1 osobie prawnej.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Umowy objęcia akcji serii K2 zostały zawarte z 1 osobą prawną.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy.

10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d) promocji oferty: 0,00 zł

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Nie dotyczy.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zmiana adresu siedziby Emitenta

EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Emitenta, która aktualnie mieści się pod adrese

Comments


bottom of page