top of page
 • rafalolejnik5

Walne Zgromadzenie 30.06.2021 r.


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 08:30 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Korekta raportu bieżącego EBI nr 9/2021 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

Korekta dotyczy tematu raportu, jak i jego treści, a dokładniej daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przyczyną dokonania korekty jest błędne wskazanie daty 30 czerwca 2021 r. jako daty, kiedy odbyć ma się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz godziny. Zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki, ma się ono odbyć dnia 29 czerwca 2021 r. o godzinie 08:00.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 08:30 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. o godz. 08:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2021 r. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Quaestor S.A. z siedzibą w Warszawie wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.06.2021 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że wynikła konieczność zmiany składu osobowego organów nadzorczych Spółki.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.06.2021 r. przedstawia się następująco:


 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Sporządzenie listy obecności.

 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki za rok 2020.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2020.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Radcy Nadzorczej.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Radcy Nadzorczej.

 16. Wolne głosy i wnioski.

 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Załącznik do raportu stanowią:

 • projekt uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,

 • rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.


Projekty uchwał_dodatkowe
.pdf
Pobierz PDF • 114KB
Ekopark_s.a._formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_zwza_2021_
.pdf
Pobierz PDF • 118KB

 

Informacja o nieodbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2021 z dnia 6 czerwca 2021 r. informuje o nieodbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.


Zgodnie z § 23 ust. 4 statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli będzie na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego. W dniu dzisiejszym w wyznaczonym terminie, z uwagi na brak kworum, Zgromadzenie nie było zdolne do podjęcia uchwał objętych zaproponowanym przez Zarząd porządkiem obrad.


Jednocześnie Zarząd informuje, iż zamierza niezwłocznie zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w nowym terminie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Walne Zgromadzenie 03.10.2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 października 2022 r. wraz z projektami uchwał EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie

Walne Zgromadzenie 26.07.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki PRI

Walne Zgromadzenie 29.09.2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2020 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółk

Comentários


bottom of page