top of page
  • m0rt56

Walne Zgromadzenie 03.10.2022 r.


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 października 2022 r. wraz z projektami uchwał EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 października 2022 r. o godz. 09:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.


W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASOEKOPARK-ZWZ-03.10.2022-ogloszenie-o-zwolaniu
.pdf
Pobierz PDF • 137KB
EKOPARK-ZWZ-03.10.2022-FORMULARZ-DO-WYKONYWANIA-PRAWA-GLOSU
.pdf
Pobierz PDF • 121KB
EKOPARK-ZWZ-03.10.2022-informacja-o-liczbie-akcji
.pdf
Pobierz PDF • 46KB
EKOPARK-ZWZ-03.10.2022-Projekty-Uchwal
.pdf
Pobierz PDF • 162KB

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S. A. w dniu 3 października 2022 roku EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)
Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S.A. w dniu 3 października 2022 roku.


  • Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad lub podjęcia którejkolwiek z uchwał objętych porządkiem obrad.

  • Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

  • W trakcie obrad ogłoszono przerwę, po przerwie wznowiono obrady Walnego Zgromadzenia.


Treść uchwał można pobrać również ze strony internetowej Emitenta:

www.eko-park.org


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2), 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Protokol-zwz-ekopark-sa-03-10-2022
.pdf
Pobierz PDF • 10.25MB

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej EKOPARK S.A.

EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)
Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej, powołując w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:


1. Tomasz Schmidt

2. Tomasz Mazurkiewicz

3. Grzegorz Majewski


Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową kadencję poprzedzało złożenie rezygnacji przez dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Jarosława Mytlewskiego.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Emitent, Spółki) przekazuje informację o powzięciu w dniu 24 stycznia 2023 roku informacji o wpisaniu przez sąd rejestrowy do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 stycznia 2023 roku zmian Statutu Emitenta, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 3 października 2022 roku.


Sąd dokonał rejestracji następujących zmian Statutu Spółki:


1. przyjęcie nowego brzmienia § 7 Statutu Spółki:


„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.000,00,- (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu Statutu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalania ceny emisyjnej akcji,

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „New Connect”) lub na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż do upływu okresu, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”


2. Przyjęcie nowego brzmienia § 16 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki:


㤠16.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.

3. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu spośród swoich członków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący reprezentuje ją wobec Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać Sekretarza Rady Nadzorczej, w tym spoza członków Rady.”


3. Zmiana § 18 ust. 3 Statutu Spółki:


„3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”


4. Uchylenie § 8 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki,

5. Uchylenie § 16 ust. 4 Statutu Spółki.


Emitent przekazuje również ustalony przez Zarząd Spółki tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 2) oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Emitenta

EKOPARK_STATUT_2023.01
.pdf
Pobierz PDF • 338KB36 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Walne Zgromadzenie 30.06.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki PR

Walne Zgromadzenie 26.07.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki PRI

Walne Zgromadzenie 29.09.2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2020 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółk

Comments


bottom of page