top of page

WALNE ZGROMADZENIA

2022-10-04 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S. A. w dniu 3 października 2022 roku

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S.A. w dniu 3 października 2022 roku.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad lub podjęcia którejkolwiek z uchwał objętych porządkiem obrad.
Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.
W trakcie obrad ogłoszono przerwę, po przerwie wznowiono obrady Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwał można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.eko-park.org

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2), 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

0000145423_202210040000143427.pdf

2022-09-16  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 października 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 października 2022 r. o godz. 09:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

EKOPARK_ZWZ_03.10.2022_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf

EKOPARK_ZWZ_03.10.2022_Projekty_Uchwal.pdf

EKOPARK_ZWZ_03.10.2022_FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU.pdf

EKOPARK_ZWZ_03.10.2022_informacja_o_liczbie_akcji.pdf

2021-06-29 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr27/2021 Data sporządzenia:2021-06-29 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. o godz. 08:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce. Załączniki PlikOpis Ekopark-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwza_26.07.2021.docx.pdfOGŁOSZENIE Ekopark-s.a.-informacja-o-liczbie-akcji-i-glosow-na-dzien-zwolania-zwza_2021.pdfOGÓLNA LICZBA AKCJI Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza_2021.pdfPRAWO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Ekopark-Projekty uchwał_2021.pdf INFORMATOR.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ INFORMATOR

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-06-29WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI

 

2021-06-02 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr22/2021 Data sporządzenia:2021-06-02 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. o godz. 08:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce. Załączniki PlikOpis

Ekopark S.A. – ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

Ekopark-Projekty uchwał.pdf

Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdf

Ekopark-s.a.-informacja-o-liczbie-akcji-i-glosow-na-dzien-zwolania-zwza.pdf

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2021-06-02WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI

 

2020-09-29 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr22/2020 Data sporządzenia:2020-09-29 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września 2020 roku, posiadały co najmniej 5 % w głosach: 1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56 % ogólnej liczby głosów na NWZA i 40,26 % głosów ogółem w Spółce, 2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44 % ogólnej liczby głosów na NWZA i 10,99 % głosów ogółem w Spółce.

 

 

2020-09-29 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2020 roku

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 września 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

0000125120_202009290000129457.pdf

 

2020-09-08 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2020 r.

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 08.09.2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Wojciecha Trawińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 29.09.2020 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad NWZA poprzez podjęcie uchwał w sprawie: – podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, – podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, – podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, – podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Tym samym, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.09.2020 r. przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 12.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej. 13.Wolne głosy i wnioski. 14.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd jednocześnie przedstawia dotychczasowe brzmienie i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 409.700 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, Proponowana treść § 6 ust. 1 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.076.443,5 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 6) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 7) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 8) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 9) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 10) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 11) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Załączniki do raportu stanowią: – uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 29.09.2020 r., – projekty uchwał objęte wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, – rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwał. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2-4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Uzupelniony_porzadek_obrad_NWZA_202009081531852962.pdf

Projekty_uchwal_202009081531852962.pdf

Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_202009081531852962.pdf

 

2020-09-02 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2020 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr19/2020 Data sporządzenia:2020-09-02 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2020 r. wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2020 r. o godz. 8:15 w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: – treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 29.09.2020 r. wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki, – projekty uchwał, – informację o ogólnej liczbie głosów, – formularz do głosowania przez pełnomocnika. Załączniki PlikOpis

Ekopark S.A. – ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf

Ekopark-Projekty uchwał.pdf

Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdf

Ekopark-s.a.-informacja-o-liczbie-akcji-i-glosow-na-dzien-zwolania-zwza.pdf

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-09-02Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-08-31 LISTA AKCJONARIUSZY, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ MIELI CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr17/2020 Data sporządzenia:2020-08-31 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

 

1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56% ogólnej liczby głosów na NWZA i 52,68% głosów ogółem w Spółce,

2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44% ogólnej liczby głosów na NWZA i 14,37% głosów ogółem w Spółce.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-08-31Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-08-28 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 28 SIERPNIA 2020 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O ODSTĄPIENIU PRZEZ ZWZ OD GŁOSOWANIA NAD PKT 11 OBRAD

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad punktem 11 porządku obrad dotyczącym podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. Emitent zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powołania członków Rady Nadzorczej, o czym poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

0000124592_202008280000129012.pdf

 

2020-07-29 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 SIERPNIA 2020 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr13/2020 Data sporządzenia:2020-07-29 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: – treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 28.08.2020 r. wraz ze wzorem pełnomocnictwa, – projekty uchwał, – informację o ogólnej liczbie głosów, – formularz do głosowania przez pełnomocnika. Załączniki PlikOpis

Ekopark – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

Ekopark – Projekty uchwał.pdf

Ekopark – Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf

Ekopark – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na zwza.pdf

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 2020-07-29Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

2020-03-25 LISTA AKCJONARIUSZY, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ MIELI CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr9/2020 Data sporządzenia:2020-03-25 Skrócona nazwa emitenta EKOPARK S.A. Temat Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu:

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.03.2020 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56% ogólnej liczby głosów na NWZA i 52,68% głosów ogółem w Spółce, 2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44% ogólnej liczby głosów na NWZA i 14,37% głosów ogółem w Spółce. Załączniki PlikOpis

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) EKOPARK S.A. (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 02-486 Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Aleje Jerozolimskie 214 (ulica) (numer) +48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46 (telefon) (fax) info@eko-park.org eko-park.org (e-mail) (www) 503-00-77-990 360397688 (NIP) (REGON)

 

2020-03-25 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 25.03.2020 R. PO WZNOWIENIU OBRAD WRAZ Z INFORMACJĄ O NIEPODJĘCIU UCHWAŁ OBJĘTYCH PORZĄDKIEM

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25.03.2020 roku, tj. po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.02.2020 roku, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż nie podjęto trzech uchwał dotyczących powołania trzech pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i pkt. 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

0000119141_202003250000125570.pdf

 

2020-02-28 OGŁOSZENIE PRZERWY W OBRADACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ UCHWAŁY PODJĘTE DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZA”) zwołane na dzień 28.02.2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZA. Wznowienie obrad nastąpi 25.03.2020 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Dodatkowo Spółka informuje, że do momentu zarządzenia przerwy w obradach, nie miało miejsce odstąpienie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

0000118273_202002280000125183.pdf

 

2020-02-06WNIOSEK O ROZSZERZENIE PORZĄDKU OBRAD NWZA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28.02.2020 ROKU

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06.02.2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Wojciecha Trawińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 28.02.2020 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. Tym samym, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 28.02.2020 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 11. Wolne głosy i wnioski. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączniki do raportu stanowią: – uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 28.02.2020 r., – projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, – rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

0000117807_202002060000124717.pdf

0000117808_202002060000124717.pdf

0000117809_202002060000124717.pdf

 

2020-01-30 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28.02.2020 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2020 r. o godz. 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

0000117744_202001300000124556.pdf

0000117745_202001300000124556.pdf

0000117746_202001300000124556.pdf

0000117747_202001300000124556.pdf

 

2020-01-30 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28.02.2020 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2020 r. o godz. 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

 

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_28.02.2020_r._202001300761616185.pdf

Projekty_uchwal_NWZA_28.02.2020_r._202001300761616185.pdf

Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_NWZA_28.02.2020_r._202001300761616185.pdf

Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_dzien_zwolania_NWZA_28.02.2020_r._202001300761616185.pdf

 

2019-10-10 LISTA AKCJONARIUSZY, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ MIELI CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawą („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.10.2019 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Wojciech Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56 % ogólnej liczby głosów na WZ i 52,68 % głosów ogółem w Spółce. 2. QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44 % ogólnej liczby głosów na WZ i 14,37 % głosów ogółem w Spółce.

 

2019-10-10 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 10.10.2019 R.

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.10.2019 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

0000116431_201910100000122882.pdf

 

2019.09.27 OGŁOSZENIE PRZERWY W OBRADACH NWZA ORAZ UCHWAŁY PODJĘTE DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że NWZA zwołane na dzień 27.09.2019 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZA do dnia 10.10.2019 r. do godziny 10:00. Wznowienie nastąpi tego samego dnia, tj. 10.10.2019 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 27.09.2019 r., do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

0000116267_201909270000122751.pdf

 

2019-09-27 LISTA AKCJONARIUSZY, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ MIELI CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.09.2019 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56% ogólnej liczby głosów na WZ i 52,68% głosów ogółem w Spółce, 2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44% ogólnej liczby głosów na WZ i 14,37% głosów ogółem w Spółce.

 

2019-09-27 OGŁOSZENIE PRZERWY W OBRADACH NWZA ORAZ UCHWAŁY PODJĘTE DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że NWZA zwołane na dzień 27.09.2019 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZA do dnia 10.10.2019 r. do godziny 10:00. Wznowienie nastąpi tego samego dnia, tj. 10.10.2019 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 27.09.2019 r., do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

 

Tresc_Uchwal_27.09.2019_r._201909271290373881.pdf

 

2019-09-06 ZMIANA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27.09.2019 R.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2019 r. dodatkowych punktów, obejmujących podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki, a także uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B2. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B2. 8.Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmian statutu Spółki. 9.Wolne głosy i wnioski. 10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekty uchwał dotyczące punktów porządku obrad wprowadzonych przez akcjonariusza wraz z dotychczasowym i proponowanym brzmieniem Statutu Spółki.

 

PRI_Ekopark_projekty_uchwal_27.09.2019_201909061968532777.pdf

 

2019-09-06 ZMIANA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27.09.2019 R.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2019 r. dodatkowych punktów, obejmujących podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki, a także uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B2. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B2. 8.Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmian statutu Spółki. 9.Wolne głosy i wnioski. 10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekty uchwał dotyczące punktów porządku obrad wprowadzonych przez akcjonariusza wraz z dotychczasowym i proponowanym brzmieniem Statutu Spółki.

 

PRI_Ekopark_projekty_uchwal_27.09.2019_201909061968532777.pdf

 

2019-08-30 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 27.09.2019 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.09.2019 r. o godz. 8.15, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

 

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_201908300659520143.pdf

Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_dzien_zwolania_NWZA_201908300659520143.pdf

Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_NWZA_201908300659520143.pdf

Projekty_uchwal_NWZA_201908300659520143.pdf

 

2019-10-10 LISTA AKCJONARIUSZY, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ MIELI CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawą („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.10.2019 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Wojciech Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56 % ogólnej liczby głosów na WZ i 52,68 % głosów ogółem w Spółce. 2. QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44 % ogólnej liczby głosów na WZ i 14,37 % głosów ogółem w Spółce.

 

2019-10-10 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 10.10.2019 R.

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.10.2019 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Uchwały-NWZA-10.10.2019-r..pdf

 

2019-09-27 OGŁOSZENIE PRZERWY W OBRADACH NWZA ORAZ UCHWAŁY PODJĘTE DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że NWZA zwołane na dzień 27.09.2019 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZA do dnia 10.10.2019 r. do godziny 10:00. Wznowienie nastąpi tego samego dnia, tj. 10.10.2019 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 27.09.2019 r., do momentu ogłoszenia przerwy w obradach. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Tresść-Uchwał-27.09.2019-r..pdf

 

2019.09.27 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.09.2019 r. o godz. 8.15, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

 

Formularz-do-wykonywania-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-na-NWZA.pdf

Projekty-uchwał-NWZA.pdf

Ołoszenie-o-zwołaniu-NWZA.pdf

Informacja-o-liczbie-akcji-i-głosów-na-dzień-zwołania-NWZA.pdf

 

 

 

2019-07-01 LISTA AKCJONARIUSZY, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ MIELI CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW

Zarząd PRI EKOPARK S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2019 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Wojciech Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56 % ogólnej liczby głosów na WZ i 52,68 % głosów ogółem w Spółce. 2. QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44 % ogólnej liczby głosów na WZ i 14,37 % głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

2019-06-28 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 28.06.2019 R.

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Uchwały-WZA-28.06.2019-r..pdf

 

209-05-30 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Ogłoszenie-o-zwołaniu-WZA.pdf

WZA-Projekty-uchwał-WZA.pdf

 

2019-02-26 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 22.02.2019 R.

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.02.2019 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Uchwały-NWZA-z-dnia-22.02.2019-r..pdf

 

2019-01-18 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 22 LUTEGO 2019 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

 

Projekty_uchwal_NWZA_201901181970136238.pdf

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_201901181970136238.pdf

logo_NEW_CONNECT.png
logo_NEW_CONNECT.png
bottom of page