top of page
  • rafalolejnik5

Zawarcie istotnej umowy o wykonanie robót budowlanych z JW AGRO Sp. z o.o.

EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Zawarcie istotnej umowy o wykonanie robót budowlanych z JW AGRO Sp. z o.o.


Data: 2020-03-12 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 


Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 7 2020

 

Data sporządzenia: 2020-03-12

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Zawarcie istotnej umowy o wykonanie robót budowlanych z JW AGRO Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ niniejszym informuje, iż w dniu 12 marca 2020 roku została zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Ownia o 6 kurników do chowu bojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą z zagospodarowaniem terenu w zabudowie zagrodowej pomiędzy PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie _"Wykonawca"_, a JW AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Zamawiający"_ na kwotę 12.450.860,00 zł netto. _słownie: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych netto_.


Termin przekazania terenu budowy: do dnia 15.04.2020 r. Termin rozpoczęcia robót budowlanych: 04.05.2020 r. _po wpłacie zaliczki_. Strony ustaliły, iż Zamawiający po uzyskaniu finansowania zadania, wpłaci na konto Wykonawcy zaliczkę celową na poczet wykonania niniejszej Umowy w kwocie 1.600.000,00 zł netto _słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych netto_. Termin rozpoczęcia robót budowlanych może ulec przesunięciu do dnia 31.05.2020 r. w przypadku, gdy Zamawiający nie uzyska finansowania zadania. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty przewidziane umową w terminie 9 miesięcy od momentu rozpoczęcia prac.


Wykonawca celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy dostarczy Zamawiającemu przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych bezwarunkową, nieodwołalną gwarancję bankową lub gwarancję wiarygodnego towarzystwa ubezpieczeniowego, zaakceptowaną uprzednio przez Zamawiającego, na kwotę stanowiącą 5% wartości wynagrodzenia umownego netto.


Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów/elementów robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia; za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, a także w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.


Informacja o zawarciu niniejszej istotnej umowy została uznana za informację poufną, gdyż w ocenie Zarządu Emitenta może wywrzeć istotny wpływ na negocjacje z pozostałymi kontrahentami.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 
 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2020-03-12 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Zawarcie istotnej umowy o wykonanie robót budowlanych z JW AGRO Sp. z o.o.

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2020-03-12

 

Rok bieżący 2020

 

Numer 7

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Comments


bottom of page