top of page
  • rafalolejnik5

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2021 r. EKOPARK S.A.

(PLPRIPK00018)RB-W_ASO: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2021 r.


Data: 2021-06-11 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Spis załączników:

Znaleziono 2 załączniki

projekty_uchwal_dodatkowe
.pdf
Download PDF • 114KB
Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza_2021 (1)
.pdf
Download PDF • 118KB

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 23 2021

 

Data sporządzenia: 2021-06-11

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2021 r.

 

Podstawa prawna

 

Inne uregulowania.

 

Treść raportu:

 

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Quaestor S.A. z siedzibą w Warszawie wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.06.2021 r.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że wynikła konieczność zmiany składu osobowego organów nadzorczych Spółki.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.06.2021 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki za rok 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Radcy Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Radcy Nadzorczej.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Załącznik do raportu stanowią:

- projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,

- rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały.

 

Załączniki

 

Pliki:

projekty_uchwal_dodatkowe
.pdf
Download PDF • 114KB

Opis Projekt dodatkowych uchwał

 
Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza_2021 (1)
.pdf
Download PDF • 118KB

Opis Nowy formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE_pełna nazwa emitenta_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

_ulica_ _numer_

 

_telefon_ _fax_

 

_e-mail_ _www_

 

_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2021-06-11 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu ct9oscrwj1

 

Nazwa raportu RB-W_ASO

 

Symbol raportu RB-W_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2021 r.

 

Sektor

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2021-06-11

 

Rok bieżący 2021

 

Numer 23

 

adres www

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Comments


bottom of page