top of page
  • rafalolejnik5

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2020 r. EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB-W_ASO: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2020 r.


Data: 2020-09-08 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Spis załączników:

Znaleziono 3 załączniki

Uzupelniony_porzadek_obrad_NWZA
.pdf
Pobierz PDF • 102KB
Projekty_uchwal
.pdf
Pobierz PDF • 132KB
Projekty_uchwal
.pdf
Pobierz PDF • 132KB

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 20 2020

 

Data sporządzenia: 2020-09-08

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2020 r.

 

Podstawa prawna

 

Inne uregulowania.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 08.09.2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Wojciecha Trawińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 29.09.2020 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad NWZA poprzez podjęcie uchwał w sprawie:

- podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,

- podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,

- podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,

- podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Tym samym, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.09.2020 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd jednocześnie przedstawia dotychczasowe brzmienie i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad.


Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1


"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 409.700 zł i jest podzielony na:

1_ 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,

2_ 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

3_ 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

4_ 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

5_ 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,


Proponowana treść § 6 ust. 1


"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.076.443,5 zł i jest podzielony na:

1_ 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,

2_ 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

3_ 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

4_ 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

5_ 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

6_ 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

7_ 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

8_ 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

9_ 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

10_ 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

11_ 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


Załączniki do raportu stanowią:

- uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 29.09.2020 r.,

- projekty uchwał objęte wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,

- rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwał.

 

Załączniki

 

Plik

 
Uzupelniony_porzadek_obrad_NWZA (1)
.pdf
Pobierz PDF • 102KB
Projekty_uchwal
.pdf
Pobierz PDF • 132KB
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu (1)
.pdf
Pobierz PDF • 92KB
 

Opis

 


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 
 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2020-09-08 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu ct9oscrwj1

 

Nazwa raportu RB-W_ASO

 

Symbol raportu RB-W_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2020 r.

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2020-09-08

 

Rok bieżący 2020

 

Numer 20

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Comments


bottom of page