top of page
 • rafalolejnik5

Spółka-blog


DataWydarzenie I kwartał 2013Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej specjalizującej się w odnawialnych źródłach energii. II kwartał 2013Rozpoczęcia działalności produkcyjnej kolektorów słonecznych i króćców stalowych. I kwartał 2014Rozbudowa zaplecza logistycznego, rozwój kadry oraz przemodelowanie struktury organizacyjnej firmy. IV kwartał 2014Zmiana formy prawnej Spółki w spółkę akcyjna. I kwartał 2015Otwarcie punktu promocyjnego odnawialnych źródeł energii w Centrum Handlowym Bielawy Toruń. Przeniesienie głównej siedziby spółki do Warszawy na Aleje Jerozolimskie. IV kwartał 2015Uruchomienie drugiego działu przedsiębiorstwa. Utworzenie pierwszej profesjonalnej brygady wyburzeniowej. I kwartał 2016Dalsza ekspansja na rynku rozbiórek. Zakup pojazdów, elektronarzędzi oraz nowoczesnego robota wyburzeniowego. II kwartał 2016Rozbudowa centrum logistycznego Spółki. Budowa dwóch hal magazynowych o pow. 1000 mkw. IV kwartał 2016Pozyskanie nowego udziałowca w postaci firmy Misfato Holdings Ltd. Powiększenie parku maszynowego, zakup m.in. samochodów ciężarowych, koperek, ładowarek i sprężarek. Emisja 782.500 akcji serii B I kwartał 2017Uruchomienie własnego warsztatu samochodowego oraz serwisu elektronarzędzi. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. II kwartał 2017Pierwsze realizacje wyburzeniowo – rozbiórkowe dla zagranicznych kontrahentów. III kwartał 2017Emisja 849.500 akcji serii C IV kwartał 2017Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w KRS. Zamiana 1.565.000 akcji serii A, 782.500 akcji serii B oraz 849.500 akcji serii C, w ten sposób, że • 1.465.000 dotychczasowych akcji na okaziciela serii A, staje się 1.465.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję, Strona | 49 • 100.000 dotychczasowych akcji serii A, oraz wszystkie dotychczasowe akcje serii B oraz serii C, stają się 1.732.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Emisja 200.000 akcji zwykłych serii C oraz 700.000 akcji serii D. I kwartał 2018Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki). Wartość umowy ponad 11 mln PLN. Udział w programie „Wyburzacze” realizowanym przez telewizję TVN Turbo. II kwartał 2018Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Wartość umowy 1,65 mln PLN. Rejestracja zmian w kapitale zakładowym spółki dokonanych w IV kwartale 2017 r. III kwartał 2018Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i D. IV kwartał 2018Debiut giełdowy na rynku NewConnect I kwartał 2019Zawarcie umowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju o dofinansowanie na budowę „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK” – projekt wart 13.530.000,00 zł III kwartał 2019Pomyślne zakończenie kontraktów: – Wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki). Wartość umowy ponad 11 mln PLN, – Wykonanie robót budowlanych z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Wartość umowy 1,65 mln PLN. I kwartał 2020Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) o dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych” – projekt wart 1.286.088,00 zł. IV kwartał 2020Pozyskanie do Spółki strategicznych Inwestorów od lat związanych z rynkiem nowych technologii, którzy posiadają doświadczenie i relacje w segmentach kluczowych dla planów rozwojowych Spółki. I kwartał 2021Złożenie 3-ech wniosków o dotację w programie Horyzont 2020 Badania i Rozwój na łączną kwotę: 37,2 mln Euro służących rozwijaniu, promowaniu i komercjalizacji autorskiego produktu – ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych.


Historia działalność EKOPARK S.A. na rynku Odnawialnych Źródeł Energii sięga 2013 r. W tym okresie Emitent zbudował kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz relacje z kluczowymi klientami. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest prowadzenie działalności związanej z produkcją Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych, pracami badawczo – rozwojowymi oraz montażem Odnawialnych Źródeł Energii (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne).

Działalność Spółki dzieli się na trzy główne kategorie:

 1. Inteligentny Terminal Komunikacyjny (ITK POINT) – produkcja przełomowego na rynku Polskim i Europejskim nowoczesnego, autonomicznego przystanku, stanowiącego jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych.

 2. Prace badawczo-rozwojowe – działalność w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego polegająca na opracowaniu, doskonaleniu, walidacji, wdrażaniu i komercjalizacji innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE.

 3. Montaż Odnawialnych Źródeł Energii – podstawowy zakres, z którego wywodzi się Spółka – montaże oraz serwisy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

Począwszy od 2021 roku Spółka trwale odstąpiła od poprzedniego modelu działalności ściśle powiązanego z budownictwem i wyburzeniami. Zarząd zakłada całkowite skupienie mocy przerobowych Spółki w obszarze nowoczesnych technologii powiązanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Zarząd deklaruje, że działalność Spółki skoncentrowana jest wokół poniższych zakresów następująco:


 1. Inteligentny Terminal Komunikacyjny (ITK POINT) – 45% zasobów

 2. Prace badawczo-rozwojowe – 35% zasobów

 3. Montaż Odnawialnych Źródeł Energii –20% zasobów

Zamiarem Spółki jest rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych. EKOPARK S.A. planuje poszerzenie skali działalności poprzez dotarcie na rynki zagraniczne głównie rynek niemiecki, na którym spółka do tej pory nie była aktywna. Deficyt siły roboczej w Niemczech stworzył spółce możliwości podjęcia pracy poza granicami kraju. Kontrahenci krajowi posiadający oddziały w Niemczech zaczęli zwracać się do Spółki z propozycją współpracy po stronie niemieckiej. Wobec powyższego spółka zaczęła wzmacniać kontakty i promować swoją markę poza granicami Polski jednocześnie dostrzegając możliwości rozwojowe na rynku niemiecki.


W SKŁAD ZARZĄDU EMITENTA WCHODZI:

WOJCIECH TRAWIŃSKI – PREZES ZARZĄDU


 1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Wojciech Trawiński – Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 29.09.2021,

 1. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Prezes i główny akcjonariusz EKOPARK SA, doświadczony manager, wykładowca, w branży instalacyjnej od 20 lat . Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno w handlu jak i usługach . Z wykształcenia technik elektronik i mgr ekonomii , praktyk – posiada uprawnienia dozorowe: elektryczne, gazowe, ciepłownicze i służby BHPoraz pedagogiczne.

 1. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

 1. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Quaestor Spółka Akcyjna – Prezes Zarządu/ Akcjonariusz

 1. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 1. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

 1. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 1. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

W SKŁAD RADY NADZORCZEJ EMITENTA WCHODZĄ:

Grad Piotr2020-03-25 Górski Mariusz2020-09-29 Mytlewski Jarosław2020-09-29 Kwiatkowski Rafał2020-09-29 Ropiak Rafał2020-09-29

DODATKOWE INFORMACJE O CZŁONKACH RADY NADZORCZEJ ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH:

ROZWÓJ INTELIGENTNEGO TERMINALU KOMUNIKACYJNEGO (ITK POINT)

Strategia rozwoju Emitenta zakłada zbudowanie pozycji Europejskiego pioniera w zakresie modernizacji infrastruktury miast. Spółka zamierza zdominować rynek nowoczesnych technologii poprzez wdrożenie produktu idealnie wpisującego się w strategię Smart-City. Inteligentny Terminal Komunikacyjny to nowoczesny, autonomiczny przystanek, stanowiący jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych.Spółka rozwija współpracę z dostawcami poszczególnych rozwiązań jak również rozwija model atrakcyjnej sprzedaży, który pozwoli na szybkie osiągnięcie 100% mocy produkcyjnych w budowanie wielomiesięcznego portfolio zamówień z całej Europy.

ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Spółka w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego zamierza opracowywać, doskonalić, wdrażać i komercjalizować innowacyjne sposoby na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE. Zarząd zakłada wyniki prac badawczo-rozwojowych na poziomie przełomowym w przeciągu kilku najbliższych lat. Niezależenie od powyższego, Spółka zamierza rozwijać zakres prowadzonych działań w Centrum Badawczo-Rozwojowym poprzez udział w nowych projektach, nowych programach i przedsięwzięciach. Zarząd zakłada zbudowanie marki Centrum Badawczo-Rozwojowego EKOPARK jako uznanego eksperta w dziedzinie nowoczesnych technologii.

WZMOCNIENIE FINANSOWE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W POZOSTAŁYCH ZAKRESACH

Zarząd pozyskał kapitał finansowy oraz osobowy poprzez dokonane emisje akcji i zamierza zasadniczo umocnić pozycję Spółki w pozostałych zakresach działalności zapewniając jej stabilny rozwój w najbliższych latach. Realizacji tego celu służyć będzie rozbudowa jej wolumenu o sprzedaż Odnawialnych Źródeł Energii – fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Spółka ponadto przygotowuje się do współpracy z jednostkami Straży Pożarnej w zakresie szkoleń dotyczących gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznych.

INC SA

ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań mail: biuro@incsa.pl tel. 61 851-86-77

DM BDM

ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 812-84-40 fax. 33 812-84-42

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page