top of page
  • rafalolejnik5

Rejestracja zmiany Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna

(PLPRIPK00018)


Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 25 sierpnia 2021 r. zmian Statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii L, które zostały uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 lipca 2021 r.


W wyniku rejestracji w dniu 25 sierpnia 2021 r. dokonano zmiany następujących paragrafów Statutu Spółki:


Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 pkt.:


1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

i klimatyzacyjnych;


Nowa treść § 5 ust. 1 pkt. 1) i 85):


„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

(…)

85) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;”


Dotychczasowe brzmienie § 1:


1. Spółka powstaje wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Wojciecha Janusza Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eko Park Wojciech Trawiński w spółkę Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna w trybie art. 5841 i in. kodeksu spółek handlowych.

2. Spółka może używać skróconej firmy Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.


Nowa treść § 1:


1. Spółka powstaje wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Wojciecha Janusza Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eko Park Wojciech Trawiński w Spółkę Akcyjną w trybie art. 5841 i in. kodeksu spółek handlowych.

2. Nazwa Spółki brzmi EKOPARK Spółka Akcyjna.

3. Spółka może używać skróconej firmy EKOPARK S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.


Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 4:


4. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli będzie na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału. W przypadku braku kworum zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
Nowa treść § 23 ust. 4:


4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku kworum zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.


Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1


„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 147 943,50 zł i jest podzielony na:

1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,

2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


Nowa treść § 6 ust. 1:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 347 943,50 zł i jest podzielony na:

1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,

2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

13) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


W związku z rejestracją zmian Statutu Spółki, Zarząd przekazuje również nowy tekst jednolity Statutu.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2 i 2 b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASOTekst jednolity statutu
.pdf
Pobierz PDF • 6.80MB


1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zmiana adresu siedziby Emitenta

EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Emitenta, która aktualnie mieści się pod adrese

Comments


bottom of page