top of page
  • rafalolejnik5

Walne Zgromadzenie 26.07.2021 r.

Zaktualizowano: 27 sty 2023


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. o godz. 08:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Ekopark_s.a._ogloszenie_o_zwolaniu_zwza_26.07.2021
.pdf
Pobierz PDF • 131KB
Ekopark_s.a._formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_zwza_2021
.pdf
Pobierz PDF • 118KB
Ekopark_Projekty uchwał_2021
.pdf
Pobierz PDF • 154KB
Ekopark_s.a._informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_dzien_zwolania_zwza_2021
.pdf
Pobierz PDF • 48KB

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 lipca 2021 r. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 lipca 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.


Treść uchwał_Zwyczajne Walne Zgromadzenie_26.07.2021
.pdf
Pobierz PDF • 209KB

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 22 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Ropiaka, natomiast uchwałą nr 23 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Grabowskiego.

Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§ 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.


Kwestionariusz osobowy członek RN i Z_P.GRABOWSKI_podpis
.pdf
Pobierz PDF • 263KB

 

Zakończenie subskrypcji emisji akcji serii L Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii L Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 lipca 2021 roku

Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 lipca 2021 roku, tj. w dniu zawarcia umowy objęcia akcji.

2) Data przydziału akcji:

Objęcie akcji serii L nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, w związku z czym Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji w rozumieniu art. 439 § 1 KSH.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii L, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 PLN (dziesięć groszy).

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii L w liczbie 1.000.000 (jeden milion) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych.

Akcje serii L zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne opłacone gotówkowo.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferta objęcia akcji serii L została skierowana do 4 inwestorów, którzy podpisali umowy objęcia akcji serii L.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii L zawarto 4 umów objęcia akcji.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Jedna z osób której przyznano instrumenty finansowe jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii L nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L wynoszą 0 PLN ( zero złotych), w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.

– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

– koszty promocji oferty: 0,00 zł,

– inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 0 PLN (zero złotych).


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


 

Rejestracja zmiany Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 25 sierpnia 2021 r. zmian Statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii L, które zostały uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 lipca 2021 r.


W wyniku rejestracji w dniu 25 sierpnia 2021 r. dokonano zmiany następujących paragrafów Statutu Spółki:


Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 pkt.:


1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

i klimatyzacyjnych;


Nowa treść § 5 ust. 1 pkt. 1) i 85):


„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

(…)

85) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;”


Dotychczasowe brzmienie § 1:


1. Spółka powstaje wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Wojciecha Janusza Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eko Park Wojciech Trawiński w spółkę Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna w trybie art. 5841 i in. kodeksu spółek handlowych.

2. Spółka może używać skróconej firmy Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.


Nowa treść § 1:


1. Spółka powstaje wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Wojciecha Janusza Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eko Park Wojciech Trawiński w Spółkę Akcyjną w trybie art. 5841 i in. kodeksu spółek handlowych.

2. Nazwa Spółki brzmi EKOPARK Spółka Akcyjna.

3. Spółka może używać skróconej firmy EKOPARK S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.


Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 4:


4. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli będzie na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału. W przypadku braku kworum zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
Nowa treść § 23 ust. 4:


4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku kworum zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.


Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1


„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 147 943,50 zł i jest podzielony na:

1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,

2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


Nowa treść § 6 ust. 1:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 347 943,50 zł i jest podzielony na:

1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,

2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

13) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


W związku z rejestracją zmian Statutu Spółki, Zarząd przekazuje również nowy tekst jednolity Statutu.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2 i 2 b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Tekst jednolity statutu
.pdf
Pobierz PDF • 6.80MB10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Walne Zgromadzenie 03.10.2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 października 2022 r. wraz z projektami uchwał EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie

Walne Zgromadzenie 30.06.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki PR

Walne Zgromadzenie 29.09.2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2020 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółk

Comments


bottom of page