top of page
 • rafalolejnik5

Walne Zgromadzenie 29.09.2020 r.


 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2020 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2020 r. o godz. 8:15 w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.


Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 29.09.2020 r. wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki,

 • projekty uchwał,

 • informację o ogólnej liczbie głosów,

 • formularz do głosowania przez pełnomocnika.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Ekopark S.A. - ogłoszenie o zwołaniu NWZA
.pdf
Pobierz PDF • 2.29MB
Ekopark-Projekty uchwał
.pdf
Pobierz PDF • 128KB
Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza
.pdf
Pobierz PDF • 74KB
Ekopark-s.a.-informacja-o-liczbie-akcji-i-glosow-na-dzien-zwolania-zwza
.pdf
Pobierz PDF • 47KB

 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2020 r. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 08.09.2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Wojciecha Trawińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 29.09.2020 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad NWZA poprzez podjęcie uchwał w sprawie:

 • podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,

 • podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,

 • podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,

 • podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Tym samym, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.09.2020 r. przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Sporządzenie listy obecności.

 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

 10. 1Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej.

 13. Wolne głosy i wnioski.

 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd jednocześnie przedstawia dotychczasowe brzmienie i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad.


Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1


„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 409.700 zł i jest podzielony na:

1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,

2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,


Proponowana treść § 6 ust. 1


„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.076.443,5 zł i jest podzielony na:

1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,

2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

6) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

7) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

8) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

9) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

10) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

11) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


Załączniki do raportu stanowią:

- uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 29.09.2020 r.,

- projekty uchwał objęte wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,

- rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwał.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2-4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.Uzupełniony porządek obrad NWZA
.pdf
Pobierz PDF • 102KB
Projekty uchwał
.pdf
Pobierz PDF • 132KB
Formularz do wykonywania prawa głosu
.pdf
Pobierz PDF • 92KB

 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2020 roku Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 września 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się”.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.


 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 9 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Rafała Ropiaka, uchwałą nr 10 Pana Rafała Kwiatkowskiego, uchwałą nr 11 Pana Jarosława Mytlewskiego, a uchwałą nr 12 Pana Mariusza Górskiego. Uchwałą nr 12 jednocześnie odwołano z Rady Nadzorczej Emitenta Panią Małgorzatę Szczyglewską.

Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§ 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.


Jarosław Mytlewski
.pdf
Pobierz PDF • 736KB
Mariusz Górski
.pdf
Pobierz PDF • 445KB
Piotr Grad
.pdf
Pobierz PDF • 770KB
Rafał Kwiatkowski
.pdf
Pobierz PDF • 770KB
Rafał Ropiak
.pdf
Pobierz PDF • 256KB

 

Podsumowanie subskrypcji akcji serii H oraz J Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H oraz akcji serii J emitowanych na podstawie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiednio nr 3 oraz nr 4 podjętych dnia 29 września 2020 r. przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii H oraz subskrypcję akcji J.


Zarząd zaoferował akcje Inwestorom od lat związanym z rynkiem nowych technologii, którzy posiadają doświadczenie i relacje w segmentach kluczowych dla planów rozwojowych Spółki. Tym samym Zarząd pragnie podkreślić całkowity sukces zrealizowanej emisji, ponieważ oprócz kapitału Spółka pozyskała doświadczenie oraz kompetencje pozwalające otworzyć się na nowe lukratywne produkty i rynki zbytu.


Akcje serii H

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii H miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło dnia 29 września 2020 r. Wszystkie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H zostały zawarte i wkłady pieniężne na ich pokrycie wniesione w całości do dnia 21 grudnia 2020 r.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych;

Z uwagi na fakt, iż akcje serii H zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. Wszystkie akcje serii H zostały przydzielone w związku z zawarciem umów objęcia akcji do dnia 21 grudnia 2020 r.

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

2.500.000

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

2.500.000

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

0,40 zł

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii H zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 2 osobom fizycznym.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte z 2 osobami fizycznymi.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy.

10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d) promocji oferty: 0,00 zł

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Nie dotyczy.


Akcje serii J

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii J miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło dnia 29 września 2020 r. Wszystkie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J zostały zawarte i wkłady pieniężne na ich pokrycie wniesione w całości do dnia 21 grudnia 2020 r.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych;

Z uwagi na fakt, iż akcje serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. Wszystkie akcje serii H zostały przydzielone w związku z zawarciem umów objęcia akcji do dnia 21 grudnia 2020 r.

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

2.500.000

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

2.500.000

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

0,40 zł

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii J zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Akcje serii J zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 3 osobom fizycznym.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Umowy objęcia akcji serii J zostały zawarte z 3 osobami fizycznymi.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy.

10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

e) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł

f) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

g) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

h) promocji oferty: 0,00 zł

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Nie dotyczy.


Podstawa prawna:

§ 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.


 

Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informacje o rejestracji w dniu 25 marca 2021 r. przez Sąd zmiany statutu Spółki. Niniejsza zmiana statutu Emitenta została przyjęta Uchwałami nr 3-7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 29 września 2020 roku.

Zmianie uległ § 6 ust.1 statutu Emitenta. Dotychczasowe brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 581.200 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Nowe brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.147.943,5 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.” Podstawa prawna:

§ 3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Walne Zgromadzenie 03.10.2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 października 2022 r. wraz z projektami uchwał EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie

Walne Zgromadzenie 30.06.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki PR

Walne Zgromadzenie 26.07.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki PRI

Comments


bottom of page