top of page
  • rafalolejnik5

Walne Zgromadzenie 28.02.2020 r.


 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2020 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)


Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2020 r. o godz. 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


EKOPARK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 28.02.2020 r.
.pdf
Download PDF • 3.48MB
EKOPARK S.A. - Projekty uchwał NWZA 28.02.2020 r.
.pdf
Download PDF • 166KB

 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 r. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06.02.2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Wojciecha Trawińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 28.02.2020 r.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Tym samym, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 28.02.2020 r. przedstawia się następująco:


1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw

do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw

do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Załączniki do raportu stanowią:

- uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 28.02.2020 r.,

- projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,

- rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.


Uzupełniony porządek obrad NWZ
.pdf
Download PDF • 503KB
Projekt uchwały objętej wnioskiem
.pdf
Download PDF • 617KB
Formularz do wykonywania prawa głosu
.pdf
Download PDF • 798KB

 

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)


Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZA”) zwołane na dzień 28.02.2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZA. Wznowienie obrad nastąpi 25.03.2020 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.

Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Dodatkowo Spółka informuje, że do momentu zarządzenia przerwy w obradach, nie miało miejsce odstąpienie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 6-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.


Uchwały NWZA z dnia 28.02.2020 r.
.pdf
Download PDF • 4.63MB

 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2020 r. po wznowieniu obrad wraz z informacją o niepodjęciu uchwał objętych porządkiem Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25.03.2020 roku, tj. po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.02.2020 roku, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż nie podjęto trzech uchwał dotyczących powołania trzech pozostałych członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 i pkt. 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.


Uchwały z dnia 25.03.2020 r.
.pdf
Download PDF • 1.40MB

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25.03.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 11 i 12 powołało w skład Rady Nadzorczej odpowiednio następujące osoby:

- Panią Małgorzatę Szczyglewską oraz

- Pana Piotra Grada.


Uchwałami nr 9 i 10 natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

- Pana Pawła Rzeszota oraz

- Pana Mariusza Górskiego.


Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta oświadcza, iż niniejsze załączniki zostaną raz jeszcze opublikowane odrębnym raportem bieżącym po ich fizycznym podpisaniu przez odpowiednich członków Rady Nadzorczej. W związku z obecną sytuacją, tj. pandemią koronawirusa, na moment publikacji niniejszego raportu podpisy członków Rady Nadzorczej są niemożliwe do uzyskania.


Podstawa prawna:

§ 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.


Małgorzata Szczyglewska
.pdf
Download PDF • 654KB
Piotr Grad
.pdf
Download PDF • 656KB

 

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 28.09.2020 r. informacje o rejestracji przez Sąd zmiany statutu Spółki. Niniejsze zmiany Statutu Emitenta zostały przyjęte Uchwałą nr 4 i Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 28 lutego 2020 r. Zmianie uległ § 6 ust.1 Statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 409.700,00 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa głosy) na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Nowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 581.200,00 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa głosy) na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna:

§ 3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Tekst jednolity Statutu Spółki z dnia 19.08.2020 r
.pdf
Download PDF • 6.08MB0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Walne Zgromadzenie 03.10.2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 października 2022 r. wraz z projektami uchwał EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie

Walne Zgromadzenie 30.06.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki PR

Walne Zgromadzenie 26.07.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki PRI

bottom of page